Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 08/09 i 10/09) i Odluke o prodaji građevinskih zemljišta („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.08/12), Gradonačelnik Grada Gospića, raspisuje ponovljeni

 

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju građevinskih zemljišta

 I. PREDMET PRODAJE

Predmet javnog natječaja je prodaja građevinskih zemljišta u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina, upisanih u z.k.ul. 2944, u k.o. Gospić, u Ulici Kralja Tomislava u Gospiću:

Red. Br. Broj kat.čest. Oznaka zemljišta Površina u m2 Početna prodajna cijena
1. 2272/5 ORANICA 319 63.904,40 kn
2. 2272/8 ORANICA 346 69.313,24 kn
3. 2272/9 ORANICA 338 67.710,62 kn
4. 2272/10 ORANICA 338 67.710,62 kn
5. 2272/11 ORANICA 349 69.914,22 kn
6. 2272/12 ORANICA 307 61.500,48 kn
7. 2272/13 ORANICA 316 63.303,42 kn
8. 2272/14 ORANICA 311 62.301,79 kn
9. 2272/15 ORANICA 312 62.502,11 kn
10. 2272/16 ORANICA 293 58.695,89 kn
11. 2272/19 ORANICA 310 62.101,46 kn
12. 2272/20 ORANICA 307 61.500,48 kn
13. 2272/21 ORANICA 315 63.103,10 kn
14. 2272/22 ORANICA 308 61.700,80 kn

Gradevinsko zemljiste 1

Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje utvrđeni su Provedbenim urbanističkim planom (PUP-a) zone sjeverozapad-Gospić (DPU Izmjena i dopuna zone sjeverozapad Gospić) i koji su u skladu s prostornim planom uređenja Grada Gospića.

II. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE

Pravo podnošenja ponude imaju  sve domaće i strane fizičke i pravne osobe  koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Ponude se podnose u pisanom obliku, na obrascu ponude s prilozima navedenim u točki III. ovog natječaja.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne prodajne cijene na žiro račun Proračuna grada Gospića broj: 2390001-1813000004, s pozivom na broj: 68 7757 – OIB uplatitelja i naznakom “jamčevina” Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.


III. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon, broj računa za povrat jamčevine), brojem k.č. za koju se podnosi ponuda i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– preslika osobne iskaznice (dokaz o državljanstvu),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Gospiću.

za pravne osobe:

– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, adresu sjedišta, OIB, podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje, ovjereni upis iz sudskog registra, BON-2 (ne stariji od 30 dana), kontakt telefon, broj računa za povrat jamčevine), brojem k.č. za koju se podnosi ponuda i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Gospiću.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
Obrazac ponude može se dobiti u Gradskom upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Gospića ili na web stranici grada Gospića www.gospic.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrde o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Gospiću izdaje Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Gospića.

 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to ne učini, smatra se da je odustao od kupnje.Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje, prodavatelj pridržava pravo izabrati drugog ponuditelja među prispjelim ponudama, sukladno utvrđenim uvjetima. U slučaju odustanka od kupnje u bilo kojem trenutku, do konačne uplate ponuđenog iznosa, prodavatelj kupcu ne vraća uplaćenu jamčevinu.

V. UVJETI PRODAJE

U cijenu građevinskog zemljišta nisu uračunati troškovi komunalnog i vodnog doprinosa po m3 građevine koja se može izgraditi na građevinskom zemljištu, naknade i troškovi priključka na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te troškovi promjene namjene zemljišta.

Ugovorom o kupoprodaji kupac se obvezuje:

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.
U posjed građevinskog zemljišta navedenog u točki I. ovog natječaja kupac stupa po sklapanju ugovora o kupoprodaji i isplati kupoprodajne cijene. Ostali uvjeti kupnje uređuju se ugovorom koji je osnova za uknjižbu vlasništva.
Troškovi ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim knjigama te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

 

VI. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 

Građevinsko područje  bit će opremljeno objektima i uređajima   komunalne infrastrukture (prometnice, voda, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK i priključci parcela na javni put). Krajnji rok priključenja građevinskih parcela na objekte i uređaje komunalne infrastrukture iz nadležnosti grada Gospića je godinu dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 

VII. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponude na natječaj s priloženom dokumentacijom dostavljaju se, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

GRAD GOSPIĆ
Budačka 55
“p.p 46“
53 000 GOSPIĆ

uz naznaku “PONUDA NA NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA – NE OTVARATI”.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama (21.03.2014.).
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 7 – 15 sati u Gradskom upravnom odjelu za komunalne, djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Gospića, Trg Stjepana Radića 14, osobno ili na telefon 053/658-801.

Klasa:940-02/14-01/01
Ur.br. 2125/01-02-14-01
Gospić, 18.03. 2014.

GRAD GOSPIĆ
Gradonačelnik
Petar Krmpotić, dipl.politolog,v.r.