PAŽNJA: Akcija u prometu „Nepropisno parkiranje“

0

Policijski službenici Policijske uprave ličko-senjske će u razdoblju od 9. do 13. ožujka 2011. godine provesti preventivno-represivnu akciju u prometu „Nepropisno parkiranje“ s posebnim naglaskom na nepropisno parkiranje na mjestima namijenjenim osobama s invaliditetom.

Cilj ove akcije je senzibilizirati građane na poštivanje „Znaka pristupačnosti“ i utjecati na njih da nepropisnim parkiranjem ne ometaju protočnost prometa na takav način ugrožavaju sigurnost ostalih sudionika u prometu.

Oglas

Ovom prilikom podsjećamo na zakonske odredbe:

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je:

– osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstremiteta 60 ili više posto, mogu propisanim znakom pristupačnosti označiti vozilo u kojem se prevoze. Znakom pristupačnosti mogu biti označena i vozila udruga osoba s invaliditetom;

prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom;

– znak pristupačnosti izdaje se na ime osobe s invaliditetom, odnosno, za vozila udruga osoba s invaliditetom na ime udruge, a izgled znaka, uvjete za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvarivati, propisuje ministar nadležan za zdravstvo u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa;

– novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako izda znak pristupačnosti osobi koja za to ne ispunjava uvjete iz ovoga članka;

– za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi na korištenje ili koja ga koristi suprotno odredbi stavka 2. članka 40. istog Zakona.

– osobi koja bude dva ili više puta pravomoćno kažnjena za prekršaj iz prethodnog stavka, privremeno će se oduzeti znak pristupačnosti na rok od dvije godine.

Znak pristupačnostiomogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena.

Znak pristupačnosti stavlja se ili privremeno lijepi u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.

Izgled znaka pristupačnosti, uvjeti za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvariti, propisani su Pravilnikom o znaku pristupačnosti (NN 78/08).

Jednako tako Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom. Vozač koji postupi suprotno navedenoj zakonskoj odredbi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna. Policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave, naredbom će odrediti da se vozilo, parkirano ili zaustavljeno na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom, premjesti na drugo mjesto. Troškove premještanja vozila snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

 

MUP