Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Senja

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Senja održana je u ponedjeljak  24. srpnja. Na aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja Gradonačelniku te na ista dobili i odgovore. Na pitanja, za koja odgovore nisu dobili odmah, vijećnicima će  biti dostavljeni  u pisanom obliku.

Nakon usvajanja dnevnog reda, predsjednik Mandatne komisije izvijestio je vijećnike o stavljanju mandata vijećnika Marka Prpića u mirovanje i početku mandata njegova zamjenika gosp. Ivice Tomljanovića.

Nastavak ispod oglasa

U daljnjem tijeku sjednice prihvaćen je Program rada Gradskog vijeća Grada Senja za drugu polovicu 2017. godine. Gradskom vijeću je podneseno Izvješće o radu Zajednice Saveza sportova Grada Senja s financijskim izvješćem za 2016. godinu, Informacija o poslovanju poduzeća Vodovoda i odvodnja d.o.o. Senj i Gradskog komunalnog društva d.o.o. Senj za 2016. godine. Prihvaćen je prijedlog III. izmjene i dopune konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2017. godinu i projekcija proračuna Grada Senja za 2018. i 2019. godinu, kao i izmjena plana razvojnih programa za 2017. godinu. Prihvaćena je i III. izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. god., te izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. Prihvaćene su i II. izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Senja za 2017. godinu u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, športu i za ostale udruge i akcije.

Vijećnici su prihvatili prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Senja za drugo polugodište tekuće godine, te prijedlog odluke o gradskim porezima.

Izmijenjena je i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Senja koje će se obavljati davanjem koncesije te je dan prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima koja se mijenja iz razloga što će od rujna prijevoz putnika u javnom prijevozu, na području Grada Senja, biti povjeren Gradskom komunalnom društvu Komunalac d.o.o., a iz istog razloga je donesena Odluka o poništenju koncesije za dodjelu javnog prijevoza na području Grada Senja.

Prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju radnih tijela gradskog vijeća Grada Senja, kojom je osnovano 20 odbora, koji će kao stalna tijela Gradskog vijeća predlagati i pratiti utvrđene politike u područjima kojima se bave, a postavljena su tako da se dotiču svih sfera Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Vijećnici su prihvatili prijedlog odluke o VIII. Izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata i prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Senja.

L.O./I.Ž.