Danas 30. rujna održana je 25. sjednica Stalnog stručnog kolegija Gradonačelnika Grada Otočca.

0

Članovi Kolegija danas su razmotrili i prihvatili šest točaka Dnevnog reda. Osim prihvaćenog zapisnika sa 24. sjednice Stalnog stručnog kolegija Gradonačelnika, razmotreno je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Otočca za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine. U Izvješću su navedene sve aktivnosti koje je Gradonačelnik obavljao iz samoupravnog djelokruga Grada propisane Statutom Grada Otočca, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim posebnim zakonima kojima se uređuju djelatnosti iz nadležnosti Grada u vremenskom periodu od šest mjeseci. Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe određeno je da dio sredstava za rad političkih stranaka koji se osigurava u državnom proračunu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iznosi 0,05 %. Pravo na redovno godišnje financiranje iz sredstava proračuna iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne samouprave koji su izabrani s nezavisnih lista. Temeljem navedenog Zakona propisano je da za svakog izabranog člana predstavničkog tijela političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. U proračunu Grada Otočca za 2011. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka u iznosu od 200.000,00 kuna. Odluka o financiranju političkih stranaka upućena je Gradskom vijeću Grada Otočca na razmatranje i prihvaćanje. Na sjednici se raspravljalo o prijedlogu povećanja participacije troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Ciciban Otočac kojeg je podnijela ravnateljica Dječjeg vrtića. Istaknula je da trenutna cijena smještaja djece nije dostatna za podmirenje tekućih troškova Vrtića, te je stoga potrebno povećati iznos participacije. Prijedlog za povećanje nije prihvaćen te je ravnateljica Dječjeg vrtića zadužena da u narednom periodu prikupi relevantne podatke koji bi opravdali povećanje participacije troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Ciciban, nakon čega će se odlučiti zajedno sa predstavnicima gradske vlasti i članovima Upravnog vijeća Ciciban da li će se ići na povećanje participacije smještaja djece ili ne. Odlukom o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone utvrđuju se vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Grada Otočca u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN broj 90/11, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su donijeti navedenu Odluku. Nacrtom odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi određuje se broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Navedenom odlukom na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se protivno prostornom planu osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još jedna etaža, ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja i još jedna etaža ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja. Navedenu Odluku članovi Stalnog stručnog kolegija Gradonačelnika grada Otočca uputili su Gradskom vijeću Grada Otočca na razmatranje i prihvaćanje.

m.o.