Demantij na članak “225 TISUĆA KUNA ZA MARKETING Gradska vlast u Gospiću i dalje šuti“

Poštovani, 

sukladno odredbama Zakona o medijima, člankom 40. te člancima 21. i 22. istog zakona, ovim putem zahtijevam objavu ispravka, kao i objavu isprike urednika, TE UKLANJANJE SPORNOG ČLANKA, u vezi članka naslova :“225 TISUĆA KUNA ZA MARKETING Gradska vlast u Gospiću i dalje šuti“objavljenog dana 26. kolovoza 2020. godine na web stranici www.lika-online.com.

Nastavak ispod oglasa

link na članak: https://www.lika-online.com/225-tisuca-kuna-za-marketing-gradska-vlast-u-gospicu-i-dalje-suti/

S obzirom na netočnost cjelokupnog sadržaja članka, u nastavku dajemo tekst za ispravak čiji sadržaj u cijelosti zahtijevamo da objavite:

——————————————————————————————————

DEMANTIJ:Neistinite informacije u članku:“225 TISUĆA KUNA ZA MARKETING Gradska vlast u Gospiću i dalje šuti

Na portalu Lika-online (web stranica www.lika-online.com) dana 26. kolovoza 2020. godine objavljen je članak autora L.O. pod naslovom 225 TISUĆA KUNA ZA MARKETING Gradska vlast u Gospiću i dalje šuti“. Sukladno Zakonu o medijima, Grad Gospić zahtjeva objavu ispravka u medijima, bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi.

ISPRAVAK OBJAVLJENE INFORMACIJE:

Grad Gospić u cijelosti odbacuje kao neistinite sve navode kojima se u tekstu 225 TISUĆA KUNA ZA MARKETING Gradska vlast u Gospiću i dalje šuti“ pokušava insinuirati da bi Grad Gospić postupao protuzakonito. Također se ističe da je portal Lika-Online, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, zatražio informacije u vezi navedene tematike no odgovor u zakonskom roku nije pričekao odgovor Grada Gospića kako bi objavio istinite informacije.

Upravo suprotno navodima i insinuacijama, Grad Gospić je sukladno Zakonu o javnoj nabavi, u EOJN RH i na svojim mrežnim stranicama 21. siječnja 2020. godine objavio Plan nabave za 2020. godinu: https://gospic.hr/javna-nabava/plan-nabave-za-2020-godinu/. Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Gospića (https://gospic.hr/pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave-grada-gospica/) postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Usluge marketinga, evidencijski broj nabave JN-11/20 pokrenut je 21. veljače 2020. godine. Poziv na dostavu ponuda poslan je 25. veljače 2020. godine na tri adrese (sukladno Pravilniku) sljedećim gospodarskim subjektima:

 1. KARYDIA d.o.o.
 2. Libertas virtualna asistencija j.d.o.o. 
 3. Plitvice Times j.d.o.o. 

U roku na dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda te je dana 9. ožujka 2020. godine donesena Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave. Ponovljeni postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Usluge marketinga, evidencijski broj nabave JN-11/20 pokrenut je 12. ožujka. Poziv na dostavu ponuda poslan je 12. ožujka 2020. godine na tri adrese (sukladno Pravilniku) sljedećim gospodarskim subjektima:

 1. KARYDIA d.o.o.
 2. LEVELPRO d.o.o. 
 3. PRiLIKA LIKE j.d.o.o.

U roku na dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda ponuditelja PRiLIKA LIKE j.d.o.o..

Pozivom na dostavu ponuda propisani su razlozi za isključenje ponuditelja:

 • nekažnjavanje,
 • plaćanje dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • dugovanja prema Gradu Gospiću.

Istim Pozivom propisani su kriteriji ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) koje gospodarski subjekt mora dokazati:

 •             sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – upis u sudski, obrtni, strukovni, ili drugi odgovarajući registar države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
 •             tehničku i stručnu sposobnost – Naručitelj određuje uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima  se  osigurava  da  gospodarski subjekt ima iskustvo potrebno za izvršenje ugovora na odgovarajućoj razini kvalitete. Svoju tehničku i stručnu sposobnost gospodarski subjekt dokazuje sljedećim: Popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2020.) i tijekom  tri  prethodne  godine (2019.-2017.).  Ponuditelj  mora  dokazati  da  je  u  godini  u  kojoj  je  započeo postupak  nabave  (2020.)  i  tijekom  tri  prethodne  godine,  uredno  izvršio  najmanje  jednu,  a najviše  tri usluge iste ili  slične predmetu  nabave,  koje kumulativno daju iznos od  minimalno 180.000,00 HRK. Kao  dokaz  sposobnosti  ponuditelj  treba  priložiti popis  izvršenih usluga u  navedenom razdoblju.Temeljem kriterija propisanih Pozivom na dostavu ponuda te dostavljene ponude, dana 24. ožujka 2020. godine donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Ugovor je sklopljen dana 1. travnja 2020. godine. Predmet ugovora je promocija Grada Gospića te njegovo medijsko pozicioniranje na nacionalnoj i lokalnoj razini. Zadatak  Izvršitelja  je  osmišljavanje,  razvoj  i  provedba  marketinške  i  komunikacijske strategije kako  bi  se ostvarili  zacrtani  ciljevi  te pružanje konzultantskih usluga Naručitelju u području marketinga i odnosa s javnošću. Ugovorom naručitelj povjerava, a Izvršitelj preuzima pružanje usluge koja obuhvaća:
 1. a) vođenje marketinga i odnosa s javnošću,
 2. b) rad na brendu i imidžu Grada Gospića,
 3. c) definiranje ključnih komunikacijskih ciljeva za vrijeme trajanja ugovora,
 4. d) izrade inicijalne mini strategije koja će definirati marketing (PR) aktivnosti lokalno i nacionalno za 12 mjeseci,
 5. e) usluge savjetovanja na području komunikacije s medijima na nacionalnoj i lokalnoj razini,
 6. f) kontakt s nacionalnim medijima u dogovoru s Naručiteljem prema izdvojenim temama ili informacijama koje se dostavljaju novinarima/redakcijama,
 7. g) povećanje medijske vidljivosti Grada Gospića kroz aktivnosti i u sinergiji sa zakupom medija te aktivnostima na društvenim mrežama,
 8. h) savjetovanje za teme, tekstualna obrada članaka, 
 9. i) pokretanje tema od interesa Grada,
 10. j) korištenje Mediatoolkita za mjesečne izvještaje o pojavljivanju Grada Gospića, 
 11. k) dnevna kontrola aktivnosti na Internetu i društvenim mrežama.

Od Izvršitelja se očekuje učinkovito mjerenje i vrednovanje svih marketinških i komunikacijskih aktivnosti te redovito mjesečno izvještavanje Naručitelja na jasan i mjerljiv način.

Vrijednost ugovora temeljem ponude iznosi 180.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 225.000,00 kn s PDV-om. 

Sredstva za usluge marketinga osigurana su u Proračunu Grada Gospića za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu. (https://gospic.hr/inc/uploads/2020/01/Prora%c4%8dun-Grada-Gospi%c4%87a-za-2020.godinu-i-projekcije-za-2021.-i-2022.-godinu.pdf ).

Objavljenim člankom prekršen je Zakon o medijima i dužnost novinara da na zakonit način zatraži i provjeri sve činjenice koje objavljuje, a što nije učinjeno. Da su na valjani način prikupljene informacije, do objave ovakvog članka (vjerujemo) ne bi niti došlo.

U objavljenom članku, neistinitim i senzacionalističkim insinuacijama, ozbiljno se narušava dostojanstvo Grada Gospića  a istovremeno sugrađanima i državljanima Republike Hrvatske stvara posve pogrešan dojam o radu i funkcioniranju Grada Gospića.

Slijedom svega iznesenog, ovime Grad Gospić, pored zahtjeva za objavu ovog ispravka, poziva na davanje isprike sukladno odredbi članka 22. Zakona o medijima.“

——————————————————————————————————

Slijedom svega iznesenog, zahtijevamo da objavite traženi ispravak, izrazite ispriku za objavljeni članak i sve povezane informacije o navedenoj tematici, te uklonite predmetni članak s portala, a sve u svrhu izbjegavanja sudskih sporova, uključujući i naknadu štete.

S poštovanjem,

Kristina Prša,

zamjenica gradonačelnika Grada Gospića

>>>Lika media demantij<<<