Grad Gospić dobio financijsku injekciju za sanaciju divljih odlagališta

0

Gradu Gospiću dodijeljena su sredstva od 83.478,39 EUR s ciljem sufinanciranja sanacije divljih odlagališta otpada. Ovaj projekat financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), koji je 80% ukupne vrijednosti projekta od 104.347,99 EUR osigurao iz svojih sredstava.

Ova inicijativa pokrenuta je nakon što se grad prijavio na Javni poziv FZOEU-a za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. Sredstva će se iskoristiti za sanaciju na katastarskim česticama 606/48 i 606/49, k.o. Divoselo. Planirane mjere uključuju postavljanje oznaka i ograđivanje saniranih područja, kako bi se spriječilo daljnje odbacivanje otpada.

U okviru ovog projekta, na saniranim lokacijama planira se i izgradnja pretovarne stanice te reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

„Pozivam građane na odgovornost u odlaganju otpada. Žalosno je da moramo ulagati u sanaciju divljih odlagališta umjesto u druge projekte zbog neodgovornog ponašanja nekolicine“, istaknula je zamjenica gradonačelnika, Kristina Prša.

L.O.