Integrirana poljoprivredna proizvodnja sa svrhom očuvanja okoliša i zdravlja

0

Pod integriranom poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se uravnotežena primjena agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika gdje se kod jednakog ekonomskog učinka daje prednost ekološki i toksikološki prihvatljivijim mjerama. Rezultat je proizvod visoke kvalitete sa svrhom očuvanja okoliša i zdravlja ljudi.

Kako bi povećali konkurentnost svoje proizvodnje u budućnosti, hrvatski poljoprivrednici  sve će više s konvencionalne poljoprivrede prelaziti na integriranu proizvodnju, koja je inače hit u zemljama Europske unije gdje je već 80% poljoprivredne proizvodnje integrirano, 10% je ekološka poljoprivreda, a preostalih 10% otpada na konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju.

Preporuka je poljoprivrednicima da se uključe u sustav integrirane poljoprivredne proizvodnje i to ne samo radi potpora, koje su nešto više nego za konvencionalnu proizvodnju, već zbog podizanja konkurentnosti te povoljnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

Za integriranu proizvodnju dobivaju se i veći poticaji. Osim osnovnih plaćanja po hektaru, za integralnu proizvodnju povrća dobiva se do 1000 kn/ha, a za oranice i višegodišnje nasade do 800 kn/ha.

U integriranom sustavu proizvodnje veliki dio se odnosi na integriranu zaštitu bilja koja podrazumijeva primjenu agrotehničkih, mehaničkih, fizikalnih, bioloških te ostalih raspoloživih mjera zaštite. Uporaba kemijskih sredstava za zaštitu bilja ograničena je na najnužniju mjeru potrebnu za održavanje štetnih organizama ispod razine gospodarske štete. Dakle, ne tretira se bilo koja pojava bolesti ili štetnika, nego samo ona koja će prouzročiti ekonomske štete.

Ako netko želi proizvoditi u sustavu integrirane poljoprivredne proizvodnje mora obavezno analizirati tlo, pratiti njegovu plodnost, birati sorte koje odgovaraju podneblju, čuvati i poticati biološku raznolikost, sve mjere obrade tla moraju biti usmjerene na zaštitu i poboljšanje plodnosti tla (plodored, ujednačena gnojidba, navodnjavanje sustavom kap po kap, pravilno održavanje krošnje). Strogo je zabranjena uporaba genetskih modificiranih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove ili su proizvedeni od tih organizama.

Da bi se pomoglo poljoprivrednicima u izvršavanju svih tih pravila Ministarstvo nadležno za poljoprivredu izdalo je Tehnološke upute za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u voćarstvu, ratarstvu, vinogradarstvu i povrćarstvu. One predstavljaju popis agrotehničkih postupaka koji su dozvoljeni u navedenim integriranim proizvodnjama kojih se treba striktno pridržavati. Za svaku godinu izdaju se nove Tehnološke upute koje se objavljuju do 15. prosinca prethodne godine.

Da bi poljoprivrednik počeo proizvoditi u sustavu integrirane proizvodnje, treba se prijaviti Ministarstvu poljoprivrede i upisati u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji. Zahtjev se podnosi na obrascu koji je dio Pravilnika o integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 32/10). Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava slijedeće uvijete:

  • Da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  • Da je vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta za integriranu proizvodnju
  • Da je upoznat s pravilima i propisima u integriranoj proizvodnji

Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se slijedeći prilozi:

  • Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga i/ili posjedovni list i/ili ugovor o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta

Proizvođač je dužan voditi evidenciju o integriranoj proizvodnji od početka proizvodnje pa do prodaje proizvoda. Sveukupnu dokumentaciju poljoprivrednik je dužan čuvati pet godina i na zahtjev nadležne inspekcije dati je na uvid.

Proizvodi iz integrirane proizvodnje označavaju se oznakom ”integrirani proizvod” ako ispunjavaju sve propisane uvjete, a na potrošačima je da izaberu žele li neki poljoprivredni proizvod koji je proizveden na konvencionalni ili integrirani način.

Sustav integrirane proizvodnje će uz ekološku proizvodnju biti jedini prepoznatljiv ulaskom u EU, stoga smatramo da je od velike važnosti informirati poljoprivredne proizvođače o ovom sustavu proizvodnje te im ga preporučiti.

Za sve detalje i stručnu pomoć poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Javne poljoprivredne savjetodavne službe u Gospiću, A. Starčevića 17 ili na broj telefona 560 777.

Za HPK, JPSS

PO Ličko-senjske županije

Martina Orešković

Savjetnik zaštite bilja