JAVNI NATJEČAJ NN 130 – za prodaju građevinskih zemljišta

0

NATJEČAJ GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA – Download word.doc file

Ovdje preuzmite ” JAVNI NATJEČAJ za prodaju  građevinskih zemljišta”

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRADONAČELNIK

Klasa:940-02/11-01/06

Ur.br. 2125/01-02-11-04

Gospić, 24.listopada 2011.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 08/09 i 10/09) i Odluke o prodaji građevinskih zemljišta („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.07/11), Gradonačelnik Grada Gospića, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju  građevinskih zemljišta

I. PREDMET PRODAJE

Predmet javnog natječaja je prodaja  građevinskih zemljišta u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina, upisanih u z.k.ul. 2944, u k.o. Gospić, u Ulici Kralja Tomislava u Gospiću:

Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje utvrđeni su Provedbenim urbanističkim planom (PUP-a) zone sjeverozapad-Gospić (DPU Izmjena i dopuna zone sjeverozapad Gospić) i koji su u skladu s prostornim planom uređenja Grada Gospića.

II. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE
Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.
Ponude se podnose u pisanom obliku, na obrascu ponude s prilozima navedenim u točki III. ovog natječaja.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu  u iznosu od 10% početne prodajne cijene na  žiro račun Proračuna grada Gospića broj: 2390001-1813000004, s pozivom na broj: 68 7757 – OIB uplatitelja i naznakom “jamčevina”
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.

III. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon, broj računa za povrat jamčevine), brojem k.č. za koju se podnosi ponuda i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– preslika osobne iskaznice,
– preslika domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Gospiću.
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon, broj računa za povrat jamčevine), brojem k.č. za koju se podnosi ponuda i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda ne stariji od 6 mjeseci (izvornik ili preslika),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Gospiću.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Gospića ili na web stranici grada Gospića www.gospic.hr,  za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrde o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Gospiću izdaju  Upravni odjel za komunalne djelatnosti stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Gospića i Upravni odjel za samoupravu i upravu grada Gospića.

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Najpovoljnijom ponudom  smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to ne učini, smatra se da je odustao od kupnje.Ukoliko najpovoljniji  ponuditelj odustane od kupnje, prodavatelj pridržava pravo

izabrati drugog ponuditelja među prispjelim ponudama, sukladno utvrđenim uvjetima. U slučaju odustanka od kupnje u bilo kojem trenutku, do konačne uplate ponuđenog iznosa, prodavatelj kupcu ne vraća uplaćenu jamčevinu.

V. UVJETI PRODAJE
U cijenu građevinskog zemljišta nisu uračunati troškovi komunalnog i vodnog doprinosa po m3 građevine koja se može izgraditi na građevinskom zemljištu,  naknade i troškovi priključka na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te troškovi promjene namjene zemljišta.

Ugovorom o kupoprodaji kupac se obvezuje:

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.
U posjed građevinskog zemljišta navedenog u točki I. ovog natječaja kupac stupa po sklapanju ugovora o kupoprodaji i isplati kupoprodajne cijene. Ostali uvjeti kupnje uređuju se ugovorom koji je osnova za uknjižbu vlasništva.

Troškovi ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim knjigama te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

VI. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Građevinsko područje  bit će opremljeno objektima i uređajima   komunalne infrastrukture     ( prometnice, voda, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK i priključci parcela na javni put). Krajnji rok priključenja građevinskih parcela na objekte i uređaje komunalne infrastrukture iz nadležnosti grada Gospića je godinu dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

VII. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Ponude na natječaj s priloženom dokumentacijom dostavljaju se, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

GRAD GOSPIĆ
Budačka 55
“p.p 46“
53 000 GOSPIĆ

uz naznaku “PONUDA NA NATJEČAJ ZA  PRODAJU GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA – NE OTVARATI”.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave  Natječaja u Narodnim Novinama.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 7 – 15 sati u Upravnom odjelu za  komunalne, djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Gospića, Trg Stjepana Radića 14, osobno ili na telefon 053/658-801.

                                                                                                              GRAD GOSPIĆ

                                                                                                                Gradonačelnik

                                                                                                                   Milan Kolić

.