Javna rasprava o uređenju Otočca

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Otočca održat će se u periodu od 23. lipnja do 09. srpnja 2010. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 74. stavak (11) 476/07 i 38/09) i članka 74. stavak (11) Statuta Grada Otočca (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 3/09), Gradonačelnik Grada Otočca objavljuje

Nastavak ispod oglasa

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA GRADA OTOČCA

1.Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Otočca održat će se u periodu od 23. lipnja do 09. srpnja 2010. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Tijekom trajanja Javne rasprave Prijedlog izmjena i dopuna PPU Grada Otočca biti će izložen na javni uvid, u prizemlju zgrade Grada Otočca, Otočac, Ul. kralja Zvonimira 10, radnim danom od 700 do 1500 sati.

Na javnom uvidu biti će izloženi:

– tekstualni dio plana ? odredbe za provođenje,

– obvezni prilozi plana,

– grafički prilozi u mj. 1 : 25 000 i 1 : 5 000 građevinska područja naselja.

3. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna PPU Grada Otočca održat će se 02.    srpnja 2010. godine (petak) u 1200 sati u GACKOM PUČKOM OTVORENOM

UČILIŠTU ? mala sala, Otočac, Ul. kralja Zvonimira 37, uz sudjelovanje izrađivača,  Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o.iz Zagreba, Frane Petrića 4.

4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog izmjena i dopuna PPU Grada Otočca,   mogu se davati tijekom trajanja javne rasprave zaključno sa 02. srpnja 2010. godine.

5.Način sudjelovanja u Javnoj raspravi je slijedeći:

tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeva (podaci, planske

smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna PPU Grada Otočca iz

područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i

prijedloge do roka iz točke 4. ove objave. U protivnom smatrat će se da nemaju

primjedbi.

–  građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da:

1)           imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog izmjena i dopuna PPU,

2)           postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno

ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Javne rasprave,

3)           mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog

izmjena i dopuna PPU,

4)           upućuju nositelju izrade, Gradu Otočcu, pisane prijedloge da Prijedlog PPU, na

adresu: Grad Otočac, 53220 Otočac, Ul. kralja Zvonimira 10.

6. Pisana očitovanja, mišljenja , prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku iz točke 4. ove objave ili nisu čitko napisani, te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Gradonačelnik

Mario Barković,dipl.ing.

Felix/Otočac