JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora

0

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 3. Odluke o uvjetima i postupku za davanje u zakup poslovnih prostora na području Općine Karlobag ( «Županijski glasnik « Ličko-senjske županije broj: 20/09), Općina Karlobag  dana 12.06.2012. raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnih prostora

na k.č.br. . 211/1 k.o. Baške Oštarije i k.č.br. 1422 k.o. Lukovo Šugarje

a)       PREDMET NATJEČAJA

Raspisuje se javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na k.č.br. 211/1 k.o. Baške Oštarije upisane u zk.ul.br 495 površine 365čhv i k.č.br. 1422 k.o. Lukovo Šugarje upisane u zk.ul.br 63/A  površine 1327m2 u etno turističko- ugostiteljske svrhe.

Početni iznos zakupnine za k.č.br. 211/1 k.o. Baške Oštarije obračunava se isto kao i za k.č.br. 1422 k.o. Lukovo Šugarje u iznosu 4.000,00 kn mjesečno.

Zastupnik se obvezuje platiti sve pristojbe i plaćati sve poreze, doprinose i druge troškove koji proizlaze iz zakupa poslovnog prostora u skladu s važećim pravnim propisima.

U mjesečnoj zakupnini nisu sadržani režijski troškovi i drugi troškovi koji proizlaze iz korištenja prostora, a kapitalno ulaganje i troškovi održavanja prostora, prema valjanim i od strane zakupodavca odobrenim troškovima, odbijaju se od cijene zakupnine.

Poslovni prostor daje se u zakup na rok od 30 godina.

Ukoliko predmetni prostor bude potreban za odvijanje osnovnoškolske nastave, zakup prostora može prestati i prije ugovornog roka, što će zakupodavac i zakupoprimac definirati ugovorom.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od objave javnog natječaja u tisku. Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Karlobag, dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag, uz naznaku „ Ponuda za zakup poslovnog prostora“ preporučenom pošiljkom ili neposredno.

b)      OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Ponuda treba sadržavati:

 1. naziv ponuditelja, sjedište i OIB
 2. program gospodarskog korištenja prostora
 3. visinu ponuđene mjesečne zakupnine
 4. opis djelatnosti koju će obavljati u poslovnom prostoru
 5. mjesto i datum podnošenja ponude
 6. potpis i pečat pravne osobe ponuditelja

Uz ponudu potrebno je priložiti:

 1. izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija i djelatnost ponuditelja
 2. dokaz o uplaćenoj jamčevini
 3. dokaz iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nema poreznih dugovanja kao ni dugovanja prema Općini Karlobag

Svaki je ponuditelj dužan, kao garanciju ozbiljnosti ponude uplatiti jamčevinu u iznosu dvije mjesečne zakupnine istaknute u ovom natječaju kao početni iznos zakupnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Karlobag br.2340009-1817800009 apozivom na broj:

 • za fizičke osobe:           68         7706-OIB
 • za pravne osobe:          64         7706-OIB

c)       MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski Načelnik.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz ispunjenje svih ostalih uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina se vraća u roku od 15 dana.

  

OPĆINA KARLOBAG