Nacrt prijedloga VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Perušić

1

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Perušić, 11. svibnja 2016. godine

OBAVIJEST
VEZANA UZ NACRT PRIJEDLOGA
VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PERUŠIĆ

Odlukom o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 24/15) započela je izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić (u daljnjem tekstu: Plan). U tijeku je izrada Nacrta prijedloga Plana i pripreme za javnu raspravu koja će se provesti u lipnju ove godine.
Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 20. svibnja 2016. godine dostave svoje prijedloge, zahtjeve i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana u pisanom obliku na adresu Općina Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić ili putem e-maila opcina@perusic.hr.
Prijedlozi, zahtjevi i primjedbe moraju sadržavati ime i adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje na koju česticu ili nešto drugo se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Grafički dio Nacrta prijedloga Plana, odnosno kartografski prikazi građevinskih područja naselja u mjerilu 1:5000, nalaze se vijećnici Općine Perušić te su objavljeni u elektronskom obliku na internet stranici Općine: www.perusic.hr.
Nacrt prijedloga Plana predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama.
Napominjemo da javnost može sudjelovati i u javnoj raspravi koja slijedi, ali preporučamo da svoje zahtjeve i primjedbe date već u ovoj fazi kako bi što efikasnije i kvalitetnije izradili Plan.
Ova obavijest objavit će se na internet stranici Općine Perušić te na oglasnoj ploči Općine Perušić.

PROČELNIK
Ivica Bašić, ing.v.r.