Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gospića

0

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Oglas

GRAD GOSPIĆ

GRADONAČELNIK

Klasa: 940-02/12-01/06

Ur.br: 2125/01-02-12-04

Gospić, 16. 11. 2012.

           Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73,00, 114/01, 79,06, 141/06,146/08, 38/09 i 153/09), čl. 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića (Sl. vijesnik Grada Gospića“ br. 08/09 i 10/09) i Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Gospića (“Sl.vjesnik Grada Gospića” br. 08/12), Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje:

  

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu
Grada Gospića

Predmet prodaje je:

  1. Nekretnine upisane u z.k. uložak 425 k.o. Gospić i to:
    –    kat.čest. 149 kuća br.163, dvije zgrade sa 96 m2, dvorište 500 m2 i voćnjak 626 m2,
    –    kat.čest. br.150, zemljište (oranica) sa 20.979 m2.

Ponuđene nekretnine prodaju se kao cijelina sa početnom cijenom nadmetanja od 4.146,103,12 kn.

UVJETI NADMETANJA:

– svaki sudionik nadmetanja (pravna ili fizička osoba), dužan je pisanu ponudu za kupnju dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama (21.11.2012.),
– sve troškove oko prijenosa u cijelosti snosi kupac,
– prilikom nadmetanja svaki sudionik (pravna ili fizička osoba) dužna je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine,
– jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Gospića br. 2390001-1813000004, poziv na broj 68 7757- OIB za fizičke osobe i 68 7757 – OIB za pravne osobe sa svrhom doznake “Jamčevina za natječaj”,
– pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, neposredno ili poštom preporučeno na adresu GRAD GOSPIĆ, p.p. 46, 53000 Gospić, uz naznaku: “Ponuda za kupnju nekretnina ” – NE OTVARAJ,,
– nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati,
– izabrani najpovoljniji ponuditelj u obvezi je sklopiti ugovor u roku od 15 dana od saznanja da je proglašen najpovoljnijim ponuditeljem,
– ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor nema pravo na povrat uplaćene jamčevine,
– Grad Gospić zadržava pravo poništenja natječaja,(djelomično ili u potpunosti), bez ikakve obveze prema ponuditeljima.
– sve dodatne informacije i obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, telefon broj: 053/658-801.

 

SUDIONIK U NADMETANJU U PONUDI NAVODI SLJEDEĆE:

– Ime i prezime ponuditelja, OIB i točnu adresu, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, te broj žiro-računa ili tekućeg računa za povrat jamčevine,
– preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
– naznačen iznos cijene koju nudi, a koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene
– dokaz o uplati jamčevine
– potvrde gradskih upravnih odjela da ponuditelj prema Gradu Gospiću nema

 

GRAD GOSPIĆ

Gradonačelnik

Milan Kolić