Novi urbanistički obrisi Senja: U tijeku su izmjene i dopune plana

0

Grad Senj započeo je s VI. ciljanom izmjenom i dopunom Urbanističkog plana uređenja za uže područje grada. Izmjena i dopuna plana obuhvatit će područje luke, uključujući kako kopneni tako i morski dio, s ukupnom površinom od približno 77.919 kvadratnih metara.

Primarni cilj ovih izmjena je osiguranje jasne i učinkovite provedbe plana. Konkretno, izmjene se odnose na kopneni dio luke na k.č.br. 732/1, 731/2, 731/3, 731/1, 739/2, u katastarskoj općini Senj, s površinom od 11.884 m2, te na morski dio na k.č.br. 1.028, k.o. Senj, površine 66.035 m2.

Za više informacija o napretku izrade plana, zainteresirani se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja, na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj, ili putem telefona na broj 053/881-162.

Dokumentacija vezana za izradu plana, uključujući i detaljan prikaz obuhvata izmjena, dostupna je na službenoj web stranici grada Senja.

L.O.