Obaveze korisnika sredstava za zaštitu bilja

0

Poljoprivredna obiteljska gospodarstva moraju biti upoznata i pridržavati se najvažnijih odredbi legislative, kako bi ubuduće bez sankcija obavljala svoju djelatnost. Ovim prilogom kratko se osvrćemo na obaveze korisnika sredstava za zaštitu bilja.

Regulirane su Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja (NN br. 70/50) i Pravilnikom o uputama kojih su se obavezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN br. 135/08 i 73/10).

Propisuju se upute kojih su se korisnici sredstava obavezni pridržavati, kao što su pravilna priprava i primjena sredstava,mjere  opreza, dodatne zaštite pčela, uporabe u blizini voda, sadržaj i vođenje evidencija o uporabi sredstava ZB, te njihovo skladištenje i zbrinjavanje ambalažnog otpada i uvjeta glede opreme i uređaja za primjenu.

Korisnici moraju poštovati načela dobre poljoprivredne prakse, integrirane zaštite bilja i ekološke proizvodnje radi očuvanja zdravlja ljudi, životinja i zaštite okoliša.

Kemijske mjere zaštite treba provoditi tako da nema štetnih posljedica na čovjeka, životinje i bilja, te da se sve mjere izvedu što ekonomičnije.

Sredstvo za zaštitu bilja mora se primjenjivati u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli te u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi.

Treba dobro proučiti uputstvo  za uporabu sredstva i mjere opreza!!!!

Koristiti se smiju samo sredstva koja imaju dozvolu u RH. Važno je izabrati SZB koje ima zadovoljavajuće djelovanje na štetočinu koja se suzbija. Treba ograničiti uporabu opasnih SZB, a ne smiju se koristiti ona koja se u uputama spominje da imaju kancerogena, teratogena i mutagena svojstva.

Pri pravljenju pripravka za tretiranje obavezno treba pročitati dobivene upute, kojih se valja strogo pridržavati.  Točno su navedene doze ili koncentracije sredstava čije količine treba točno odmjeriti,a nikako ih se ne smije odmjeravati od ”oka”. Za odmjeravanje tekućih SZB služe menzure i kapaljke ili sl., a za odmjeravanje sredstava u čvrstom obliku koriste se vage.

Prije stavljanja odmjerene količine pripravka u spremnik prskalice koji je napunjen s pola potrebite čiste vode, treba pripravak razmutiti u manjoj posudi s malo vode. Izliti ga u spremnik i uz stalno miješanje i nadopuniti spremnik prskalice s preostalom količinom vode.

Kako bi kvalitetno zaštitili biljku prije svake sezone potrebno je provjeriti tehničku ispravnost uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja. Potrebno je prije primjene rad uređaja prilagoditi tako da troši željenu količinu škropiva (voda + sredstvo za zaštitu) po jedinici površine.

Korisnici pri tretiranju moraju koristiti odgovarajuću osobnu i posebnu zaštitnu odjeću (gumene čizme, rukavice) i opremu (za oči i lice, respirator) te uređaje za primjenu SZB ovisno o vrsti sredstva i metodi tretiranja koju primjenjuju.

Pri tretiranju korisnik mora spriječiti izloženost ljudi i životinja sredstvu te uvažavati uputu o sigurnosnim vremenskim razmacima od primjene sredstva do:

  • Sjetve ili sadnje kulture koja se tretira
  • Sjetve ili sadnje sljedeće kulture u plodoredu, dopuštanju ulaska ljudi ili životinja na tretiranu površinu – RADNA KARENCA
  • Berbe, žetve, košnje,vađenja tla i prerade uskladištenih poljoprivrednih proizvoda – KARENCA

Pri tretiranju mora se spriječiti da sredstvo dospije u izvore vode, vodotoke, bunare, jezera, more i druge površinske i podzemne vode, te objekte koji služe za opskrbu pitkom vodom. Ne smije se dopustiti nanošenje sredstva na susjedne kulture i ostale poljoprivredne površine, u objekte u kojima obitavaju ljudi, uzgajaju domaće životinje ili drži divljač.

U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura korisnik mora najmanje 48 sati prije tretiranja sredstvom opasnim za pčele obavijestiti pčelare. Ako korisniku pčelar nije poznat, mora obavijestiti najbližu udrugu pčelara. Radi dodatne zaštite pčela, cvjetni porast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele biti pokošen. U cvatnji poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava opasnih za pčele, a primjena kontaktnih sredstava opasnih za pčele u vrijeme cvatnje dopuštene je samo u noćnim satima (i to počevši dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca).

Zabranjeno je ostatke sredstava izlijevati u izvore voda, vodotoke, kanale, bunare, jezera, more i dr. površinske i podzemne vode.

Voda koja se koristi za pranje uređaja za primjenu SZB mora se zbrinuti tako da ne postane izvor onečišćenja voda. Može se raspršiti sa sredstvom na tretiranoj površini ili drugoj biološkoj sigurnoj površini ili zbrinuti kao opasni otpad.

Pri tretiranju površina koje su u blizini površinskih i podzemnih voda mora se poštovati zaštitni pojas u skladu s uputama za uporabu i oznakama na etiketi, te propisima koji uređuju zaštitu voda.

Nakon uporabe sredstva, praznu ambalažu valja zbrinuti na propisan način.

Neutrošeno sredstvo treba ostaviti u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i hrane za životinje, izvan dosega djece. Najbolje u ormaru pod ključem, razvrstano po grupama – insekticidi, fungicidi, herbicidi.

Posebnim pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 23/07) i vođenjem evidencije kroz ”Očevidnik o tijeku i nastanku otpada” i ”Prateći list” uređen je način prikupljanja prazne ambalaže nakon korištenja sredstva.

Plastičnu ambalažu nakon upotrebe tekućih sredstava za ZB treba isprati najmanje tri puta da bi se njezina škodljivost svela na što manju moguću mjeru. Ambalažu od krutih sredstava za ZB treba potpuno isprazniti. Vrećice se ne ispiru. Takva ambalaža predstavlja minimalnu opasnost za ljude i okolinu. Prazna ambalaža nikada se ne smije koristiti u druge svrhe, niti ostavljati ambalažu u blizini njiva, zakopavati ili odbacivati u vodotoke. Spaljivanje otpadne ambalaže isto tako nije dozvoljeno zbog sagorijevanja otrovnih plinova.

Sukladno zakonu o otpadu prazna ambalaža od SZB može se privremeno skladištiti na gospodarstvu do godine dana.

Prostor mora zadovoljavati minimalne uvjete:

  • Mora biti pod ključem i nesmije biti pristupačan djeci i domaćim životinjama
  • Ne smije se skladištiti u istom prostoru s hranom, pićem, hranom za životinje i sl. proizvodima

Ambalažu je nakon toga potrebno predati u organiziranim akcijama prikupljanja ambalaže o SZB ovlaštenoj osobi koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom.  Akcije pojedinih distributera SZB ”Prateći list” provode se i oglašavaju lokalno. Ovlaštena osoba koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom, tvrtka CIAK, tijekom cijele godine prima ambalažu u svojim skladištima.

Ove godine akcija ”Prateći list” provest će se i na području Ličko-senjske županije. Poljoprivrednici će moći svoju ambalažu od sredstava za zaštitu bilja predati na dvjema lokacijama:

  • Na području grada Otočca, 18. lipnja 2012. g., u vremenu 10:30 h do 12:30 h na adresi poljoprivredne apoteke Madig-Mrežnica d.o.o.; Kralja Zvonimira 131
  • Na području grada Gospića; 18. Lipnja 2012. g., u vremenu od 13:30 h do 15:30 h na adresi poljoprivredne apoteke kod autobusnog kolodvora, Trg Zrinskog i Frankopana bb

 

Od početka kalendarske 2010. g. svi tržni proizvođači bilja i biljnih proizvoda obavezni su voditi već spomenutu evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja na otvorenom te u zatvorenim i zaštićenim prostorima. Osim općih podataka, ime i prezime korisnika – osobe koja je provele tretiranje; ime vlasnika ili posjednika bilja; MIBIG iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava; podaci o tretiranim površinama, evidencijski list mora za svaku uporabu sredstava za ZB sadržavati:

1)      Datum i vrijeme tretiranja

2)      Bilje, biljni proizvod, objekt, površina u m²,sredstvo za aplikaciju

3)      Razvojna faza tretiranog bilja

4)      Namjena tretiranja

5)      Trgovački naziv sredstva (kada se koristi mješavina navesti sva sredstva

6)      Aktivna tvar

7)      Količina utrošenog škropiva (l)

8)      Količina sredstva u kg/ha ili l/ha ili koncentracija

9)      Količina utrošene aktivne tvari (kg)

10)  Datum berbe, žetve, košnje, vađenje iz tla i prerade uskladištenih polj. proizvoda

Evidencija se vodi po ARKOD parcelama ili po kulturama ako je više kultura na jednoj ARKOD parceli. Mora se čuvati najmanje pet godina i pokazati nadležnoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede.

Za obiteljska gospodarstva  su u ovom kratkom pregledu ukratko su izloženi najvažniji dijelovi Pravilnika o uputama koji su se obavezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati.

U skoroj budućnosti na polja moći će pristupiti samo tehnički ispravni i pregledani uređaji za aplikaciju. Novi EU propisi o uporabi sredstava za zaštitu bilja predvidjeli su pregled prskalica svake tri godine.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

                                                                                          savjetnik za zaštitu bilja

E-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr