Otočac – Primopredaja vozila za sakupljanje komunalnog otpada

0

Grad Otočac i Komunalac d.o.o. Otočac upriličiti će u Uredu direktora Komunalca d.o.o., Bartola Kašića 5a, Otočac dana 12. ožujka 2012. godine (ponedjeljak) primopredaju vozila za sakupljanje komunalnog otpada u 12,00 ssti.

Prigodno obraćanje imati će Nikola Dasović, direktor Komunalca d.o.o., Tomislav Jukić, GRADATIN d.o.o., direktor, Mario Barković – gradonačelnik, Zlatko Ivaniš, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad Otočac kao jedinica lokalne samouprave i većinski vlasnik tvrtke Komunalac d.o.o. Otočac podnio je 2010. godine Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave vozila u sklopu natječaja “Projekti čistijeg transporta”.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost svojom Odlukom 28. listopada 2011. godine odobrio je Gradu Otočcu sredstva financijske pomoći za nabavu komunalnog vozila u visini od 80% procijenjene vrijednosti vozila koja je iznosila 876.153,60 kn, utvrđeno do najvišeg iznosa sufinanciranja od 700.922,088 kn.

U sklopu provedenog postupka javne nabave Grad Otočac donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke GRADATIN d.o.o. iz Sesveta u iznosu od 766.290,00 kn vrijednosti vozila a s kojom dana 22. 12. 2011. godine sklapa Ugovor za nabavu specijalnog komunalnog vozila-autopodizača.

Po dostavljanju dokumentacije vezane uz postupak javne nabave na pregled Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa istim je sklopljen Ugovor o sufinanciranju nabave komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Otočca.

Po Ugovoru Fond se obvezao sufinancirati iznos od 613.032,00 kn što čini 80% ukupne vrijednosti vozila. Preostali iznos od 153.258,00 kuna financira Grad Otočac.

GO/IB