Otvoren natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Senja

0

Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja i zaključka Kolegija gradonačelnika Grada Senja od 11. i 25.kolovoza 2010. godine, raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

S PODRUČJA GRADA SENJA

I. Ovim zaključkom Grad Senj dodijeliti će 10 novih stipendija i to:

7 stipendija studentima i 3 stipendije učenicima

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici 3. i 4. razreda srednje škole te redovni studenti dodiplomskih i poslijediplomskih studija, sveučilišnih i stručnih studija, koji su državljani RH sa stalnim boravkom na području Grada Senja uz zadovoljavanje slijedećih uvjeta:

UČENICI: – da u dosadašnjem školovanju(osim iz opravdanih razloga) nisu ponavljali godinu; – da im je prosječna ocjena završenih razreda srednje škole najmanje 3,5.

STUDENTI : – ako su studenti I.godine studija da su ostvarili prosječnu ocjenu svih razreda srednje škole od najmanje 3,5 ; – da savladavaju(osim iz opravdanih razloga)studij bez ponavljanja godine; – da su završili prethodne godine studija s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,25; – da su na prethodnoj godini studija ostvarili najmanje 52 ECTS bodova.

Pravo na stipendiju nemaju učenici i studenti koji primaju stipendiju s osnova redovitog školovanja iz drugih izvora kao i studenti koji se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i za vlastite potrebe.

III. Uz molbu-zahtjev za dodjelu stipendije potrebno je još priložiti:

– osobnu iskaznicu(presliku); – domovnicu; – potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje; – ovjerenu presliku svjedodžbi završenih razreda srednje škole(za učenike); – ovjerenu presliku svjedodžbi završenih razreda srednje škole(za studente koji su upisali prvu godinu studija) ili potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija; -izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva; – potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od godinu dana koja prethodi natječaju; – uvjerenje Porezne uprave o eventualnim drugim prihodima; – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva; – dokaze o postignućima na natjecanjima i priznanjima tijekom školovanja(iz područja upisanog studija); – dokaze o posebnim obiteljskim prilikama(bez roditelja,učeničke i studentske potvrde za braću i sestre, invaliditet i drugo); izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ne primaju stipendije iz drugih izvora ili drugu sličnu novčanu potporu. Napomena : tražena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.

IV. Molbe za dodjelu stipendija (sa svim priloženim uvjerenjima i ostalim

dokazima) primaju se na adresu: GRAD SENJ – GRADSKA UPRAVA(Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu), Obala Dr. Franje Tuđmana 2, Senj.

Molbe dostaviti zatvorene s naznakom: Natječaj za stipendije- ne otvarati.

Natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana.

Uz adresu preporuča se (radi lakšeg kontaktiranja) navesti broj telefona podnositelja molbe.

Nekompletne molbe neće se razmatrati.

Za sve informacije može se obratiti na gornju adresu u zgradi «Riva « ili na telefon 881-103, 881-162.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija(za učenike i za studente) utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija.

Konačnu listu kandidata utvrđuje gradonačelnik Grada Senja i ona se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Grada Senja.

GRAD SENJ