Plan savjetovanja Općine Udbina sa zainteresiranom javnošću u 2018.

0

Općina Udbina donijela je  Plan savjetovanja Općine Udbina sa zainteresiranom  javnošću u 2018. godini. Na ovaj način  se utvrđuje popis općih te drugih strateških, odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u 2018.godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću, u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ovaj Plan sadrži opće akte, odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području Općine Udbina. Tijekom ove godine održat će se najmanje četiri savjetovanja. U studenome javnost će biti upoznata s osnovnim smjernicama Proračuna za narednu godinu, s projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godinu. Tijekom ove godine planirana su  upoznavanja javnosti s najmanje tri strateški važna dokumenta: izmjene i dopune proračuna Općine Udbina za tekuću godinu, prezentiranje općih, strateških i planskih dokumenata Općinskog vijeća Općine Udbina te općih, strateških i planskim dokumentima načelnika Općine Udbina.

Ukoliko se  tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih ili drugih strateških, odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a odnose se na pitanja o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću, i za te opće akte provest će se propisani postupak savjetovanja s javnošću.

L.O.