Poziv za priključenje na sustav javne odvodnje otpadnih voda

0

Općina Perušić i Usluga d.o.o. mole sve vlasnike građevina i drugih nekretnina u naselju Perušić da se sukladno Zakonskim obvezama jave Uslugi d.o.o. zbog priključenja na sustav odvodnje Općine Perušić na lokacijama gdje je sustav izgrađen.

Obveza priključenja postoji temeljem čl. 212. zakona o vodama, odnosno čl.3. i 4. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. Za postupak priključenja i sve daljnje informacije molimo da kontaktirate Usluga d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić, Tel: 053/572-303, mail: usluga@gs.t-com.hr

Ovim sustavom odvodnje otpadnih voda obuhvaćena su naselja Perušić centar, Varoš i Kvarte. Duljina izgrađene kolektorske mreže iznosi više od 7 000 metara.

L.O.