Radovi u Čoviću

0

Po dobivanju rješenja od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, ispostava Gospić o davanju suglasnosti za radnje i aktivnosti (prekop) na državnoj cesti D50, dionica 002, lokacija Čovići dana 25. svibnja 2010. godine Komunalac d.o.o Otočac pristupio je izvođenju radova na prekopu ceste i montaži preostalog dijela magistralnog vodovoda pri čemu je omogućena dezinfekcija i ispitivanje novoizgrađenog vodovoda kroz naselje Čovići u dužini od 2,630 km.

Između ostalog, ovo je bio najteži zahvat prilikom izgradnje spomenute dionice vodovoda zbog provlačenja vodovodnih cijevi ǿ 400 kroz betonske cijevi ǿ 600 i umetanja distantnih prstenova između navedenih cijevi te same organizacije radova zbog ograničenog vremenskog roka. Naime, radovi su morali biti izvršeni u jednom danu prema uvjetima rješenja o davanju suglasnosti za radnje i aktivnosti na navedenoj dionici.

Oglas

Fox