Smanjen deficit i usvojen najveći proračun od osnutka Ličko-senjske županije

Na 17. sjednici Županijske skupštine održanoj danas u Gospiću kojom je predsjedao dr. Darka Milinovića, nakon Aktualnog sata, koji je danas trajao neuobičajeno kratko, na Dnevnom redu s našlo još 30 točaka. Evo što je o Proračunu za narednu godinu rekao župan Milan Kolić.
-Proračun Ličko-senjske županije za 2016. godinu planiran je u iznosu od 137.278.536 kn odnosno nominalno je planiran u najvećem iznosu od osnutka Ličko-senjske županije. Preuzimanjem dužnosti župana Proračun Županije je iznosio 66.148.433,39 kn odnosno 207,53% je veći po Prijedlogu proračuna za 2016. godinu ili gotovo dva puta veći u odnosu na 2013. godinu. Do povećanja Proračuna došlo je prvenstveno zbog apliciranja Županije prema europskim fondovima putem kojih smo uspjeli osigurati sredstva koja se odnose na program razminiranja poljoprivrednog zemljišta i za asistente u nastavi. Pomoći iz državnog proračuna, sredstava europske unije i drugih pravnih osoba Ličko-senjske županije iznose 111.507.636 kn i to: pomoći iz europskih fondova iznose 75.800.000 kn ili 68%, decentralizirana sredstva iznose 32.817.636 kn ili 33%, zbog nedostatka fiskalnog kapaciteta Ličko-senjske županije odnosno poreza na dohodak, a koji je državni proračun dužan refundirati Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini putem potpore izravnanja. Iznosom od 2.890.000 kn koji se odnosi na tekuće potpore državnog proračuna država se simbolično skrbi prema Ličko-senjskoj županiji ili svega sa 2,59% u odnosu na sve ostale potpore. Izvorni prihodi Županije – po prijedlogu Proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 24.370.900 kn ili za 7% više u odnosu na prethodnu godinu unatoč nizu negativnih mjera Vlade Republike Hrvatske koje se direktno odnose na izvorne prihode Županije (porez na dohodak, prihodi od imovine-pomorsko dobro, kao i na ostale nespomenute prihode). Uzimajući u obzir komparaciju prenesenog manjka prihoda u odnosu na izvorne prihode Županije bitno je naglasiti da je preneseni manjak prihoda odnosno lokalni deficit početkom 2013. godine, dakle u godini preuzimanja mog mandata iznosio 4.063.855,87 kn ili 22%, početkom 2014. godine iznosio je 2.614.566,20 kn ili 13% i početkom 2015. godine je iznosio 2.196.436,70 kn ili 11% .Planirani preneseni manjak prihoda odnosno lokalni deficit za 2016. godinu iznosi 1.624.681 kn ili 6,66 % od ukupno planiranih izvornih prihoda Županije za 2016. godinu što znači da će Ličko-senjska županija uspjeti nominalno smanjiti lokalni deficit za razdoblje 2013.-2016. godine u iznosu od 2.439.174,87 kn odnosno realno za 60%. Do smanjenja prenesenog manjka prihoda došlo je isključivo zbog ušteda koje smo uspjeli ostvariti: sveukupne uštede 2013. godine iznose – 1.072.000 kn,sveukupne uštede 2014. godine iznose – 812.659,87 kn, sveukupne uštede 2015. godine iznose – 390.625 kn, sveukupne uštede 2016. godine iznose – 163.890 kn odnosno sveukupno 2.439.174,87 kn (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi i kapitalni rashodi).

H. J.

Nastavak ispod oglasa