Udbina pod okriljem LAG-a Lika

Nakon općina Vrhovine i Brinje, Lokalna akcijska grupa Lika održala je radni sastanak s predstavnicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora Općine Udbina u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Lika za razdoblje 2014.-2020. Kao i prethodni, i ovaj je   sastanak  održan s ciljem izrade SWOT analize, analize razvojnih potreba i potencijala područja LAG-a te predlaganja projekata za područje Općine Udbina koji će postati sastavni dio Lokalne razvojne strategije LAG-a Lika 2014.-2020.  LAG Lika održava radne sastanke u općinama i gradovima na ovom području  u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije koja je strateški dokument s točno definiranim ciljevima i strateškim prioritetima te rangiranim aktivnosti koje treba poduzeti. U budućem razdoblju lokalna razvojna strategija će predstavljati osnovu za rad LAG-a te omogućiti davanje podrške i financiranje pojedinih projekata kod natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Na sastanku u Udbini okupljenima je predstavljen i petogodšnji projekt „INTEGRA Lika 2020“ čiji je glavni cilj brendirati Liku i Hrvatsko Primorje kao globalno prepoznatljivu regiju, ekološki prihvatljivu s bogatom autohtonom gastronomskom ponudom, samoodrživim gospodarstvima i prirodnim ljepotama, a budući da je Općina Udbina jedan od partnera na tome projektu u ime LAG-a Lika Petra Aničić, viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata, dodijelila je plaketu o partnerstvu koju je u ime Općine preuzeo  načelnik Općine Udbina Ivan Pešut.

Nastavak ispod oglasa

H.J.