Vlada RH prihvatila Prostorni plan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

0

Vlada RH prihvatila je Prostorni plan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit na svojoj 13. sjednici održanoj 29. veljače 2012. godine te ga uputila u saborsku proceduru.

Prostorni plan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit je dugoročan dokument prostornog uređenja na temelju kojeg će se provoditi uređenje, korištenje i zaštita prostora na području određenom granicama Nacionalnog parka. Planom se na temelju vrednovanja prirodnih i stvorenih sastavnica prostora te ocjeni mogućnosti korištenja prostora određuju ciljevi prostornog uređenja, organizacija i namjena prostora, uvjeti korištenja i zaštite prostora s uvjetima izgradnje i provođenja drugih zahvata u prostoru kao i druge mjere kojima se unaprjeđuje prostor i okoliš.

Sjeverni Velebit proglašen je nacionalnim parkom 1999. godine na površini od 109 km2. Nacionalni park Sjeverni Velebit nalazi se unutar Parka prirode Velebit koji je proglašen zaštićenim dijelom prirode 1981. godine, a ujedno je i rezervat biosfere. Obveza donošenja Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit određena je  Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Osnovna koncepcija Plana temelji se na održavanju prirodnih sastavnica i dijelova tradicijski kultiviranog krajolika uz mogućnost obavljanja djelatnosti kao što je poljoprivreda i stočarstvo te specifičan oblik turizma kojem je osnovni motiv razgledavanje, planinarenje, dijelom rekreacija i dakako istraživački/znanstveni rad.

Ovim se Planom ne predviđa određivanje građevinskog područja naselja, već je određena zona zatečene gradnje na lokalitetu Alan, koja će se sanirati sukladno važećim propisima. Ostale pojedinačne zgrade koje je moguće zadržati i koje su u skladu s Odredbama ovog Plana, tretiraju se kao izgradnja izvan građevinskog područja prvenstveno u funkciji poljoprivrede, odnosno kao pojedinačni subjekti/sklopovi na površinama druge namjene, a obnavljaju se sukladno posebnim propisima.

L.O.