Za programe i projekte udruga za 2019. Grad Senj osigurao 2.578 000 kuna

0
Foto: Nick M.

Na službenom webu Grada Senja objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području grada Senja za 2019. godinu. Sukladno s odredbama Natječaja mogu se prijaviti projekti i programi za prioritetna područja sport i rekreacija, odgoj i obrazovanje, djelatnost Crvenog križa, glazbena i likovna kultura, poticanje, promicanje i zaštita kulturne baštine, umirovljenici, udruge proizašle iz Domovinskog rata, zdravstveni i humanitarni rad, izdavačka djelatnost, ekologija i zaštita prirode, razvoj civilnog društva i povezanosti unutar zajednice, ostale udruge i tekuća pričuva.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 2.578.000 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinačnom projektu je 2.000 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 600.000 kn. Ako se radi o projektu, programu ili savezu više udruga , najveći iznos je 1.350.000 kn. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Grada, a ondje se nalaze dokumentacija i obrasci potrebni za valjanu prijavu. (http://www.senj.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-javnih-potreba-na-podrucju-grada-senja-za-2019-godinu/)

L.O.