POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

0

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA

Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“ .Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se temeljem članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 48/18), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 26/18) te sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj i kontakti

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček mag.ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: zlatko.brkic@udbina.hr

2. Evidencijski broj nabave: JN 24/2019

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je usluga održavanja javne rasvjete u naseljima Općine Udbina.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 50232100-1 – usluge održavanja ulične rasvjete

Količina predmeta nabave navedena je u troškovniku koji je dio dokumentacije.

 4. Vrsta postupka nabave: Postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)

 5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 40.000,00 kn bez PDV-a

 6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

 7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja ugovora: 12 mjeseci

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

–               razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju)

–               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

–               tehnička sposobnost (izjava i potvrda o stručnoj spremi i radnom iskustvu kvalificiranog zaposlenika, izjava o raspolaganju tehničkom opremom)

–               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)

 

8. Način i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“ – „NE OTVARAJ“ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 03.05.2019. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: ivana.prsa@udbina.hr ;

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici naručitelja