SKANDAL TRESE GOSPIĆ Karlo Starčević i supruga Manda krivotvorenim dokumentima pokušali rođenoj braći oduzeti nasljedstvo

U pravoj tiradi predizbornih poruka i floskula sudionici predizborne kampanje često prešućuju neke detalje iz svoje novija biografije. Tako je s Karlom Starčevićem kojega Općinski sud u Gospiću  i ne smatra pretjeranom poštenjačinom, kakvim se inače predstavlja.

Općinski sud u Gospiću dosudio je spor vezan uz  prisvanje 15 čestica zemlje i I.-tužitelja Nikole Starčevića i  II.-tužiteljice Mare Jurić, protiv I.- tuženika Karla Starčevića i II.-tužene Mande Starčević, radi utvrđenja i uspostave ranijeg zemljišnoknjižnog stanja, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 16. rujna 2020. u prisutnosti tužitelja osobno i pun. tužitelja i punomoćnika tuženika, dana 21. rujna 2020. objavio je presudio kako se utvrđuje da su nevaljane, neistinite uknjižbe prava vlasništva nad spornim nekretinama u Donjem Pazarištu.

Nastavak ispod oglasa

Pučki rečeno, po sudskoj odluci Karlo Starčević i njegova supruga su na nepošten način sebi priskrbili veći dio  zemljišta roditelja Karla Starčevića, na koje pravo pripada i ostalim članovima te obitelji. Zato je sud naložio Zk-odjelu Općinskog suda u Gospiću brisanje navedenih uknjižbi prava vlasništva te uspostava ranijeg zk-stanja kakvo je bilo prije navedenih uknjižbi. Bit će toga još…

Prenosimo PRESUDU koja je javno dostupna na stranicama usluge.pravosudje.hr

Republika Hrvatska Općinski sud u Gospiću Trg Alojzija Stepinca 3 53000 Gospić

Poslovni broj: 7 P-634/2013-84 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

Općinski sud u Gospiću, po sucu toga suda Tatjani Radaković Bašić, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari I-tužitelja Nikole Starčevića, OIB:07400828080 iz Paga, Dubrovačka ulica 2 i II-tužiteljice Mare Jurić, OIB:52823038507 iz Zagreba, Lopatinečka 19, oboje zastupani po punomoćnici Gordani Peraković Turković, odvjetnici u Otočcu, protiv I- tuženika Karla Starčevića, OIB:12066964276 iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9 i II-tužene Mande Starčević, OIB:55924798474 iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9, oboje zastupani po punomoćniku Marku Krpanu, odvjetniku u Zagrebu, radi utvrđenja i uspostave ranijeg zemljišnoknjižnog stanja, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 16. rujna 2020. u prisutnosti tužitelja osobno i pun. tužitelja i punomoćnika tuženika, dana 21. rujna 2020. objavio je i

p r e s u d i o   j e

 1. Utvrđuje se da su nevaljane, neistinite uknjižbe prava vlasništva nad:
  • dio kč.br. 314 livada barica površine 126 m2
  • kč.br. 318/2 ivanuša livada površine 424 m2
  • kč.br. 319 livada ivanuša površine 985 m2
  • kč.br. 422/2 oranica pod kućom površine 921 m2
  • kč.br. 422/3 oranica pod kućom površine 270 m2
  • kč.br. 423/1 voćnjak pod kućom površine 58 m2
  • kč.br. 424/2 dvorište španjuša površine 22 m2
  • dio kč.br. 424/3 jedna kuća španjuša površine 22 m2
  • kč.br. 424/4 dvorište španjuša površine 29 m2
  • dio kč.br. 426/2 oranica ograda površine 1.324 m2
  • dio kč.br. 447/2 oranica dolac površine 892 m2
  • kč.br. 452/1 oranica otoka površine 399 m2
  • dio kč.br. 453/1 oranica otoka površine 201 m2
  • dio kč.br. 861 livada plana površine 270 m2 i
  • dio kč.br. 4068 livada crni podeš površine 108 m2

koje nekretnine dolaze upisane u kat.pl.br. 362 i 363, Pol. 376/62 k.o. Donje Pazarište, a koje uknjižbe prava vlasništva su dopuštene:

 • Rješenjem Općinskog suda u Gospiću poslovni broj ZP-281/2011, na temelju Ugovora o darovanju nekretnina zaključenog između Kate Starčević i Mande Starčević, ovjerenog kod Javnog bilježnika Mile Fajdića iz Gospića pod brojem ovjere OV-8264/11 od dana 05.10.2011. godine te
 • Rješenjem Općinskog suda u Gospiću poslovni broj ZP-29/2008 od dana 13. veljače 2008. godine, na temelju Rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda u Gospiću poslovni broj O- 393/00-10 od dana 21.12.2007. godine,

pa se nalaže Zk-odjelu Općinskog suda u Gospiću brisanje navedenih uknjižbi prava vlasništva te uspostava ranijeg zk-stanja kakvo je bilo prije navedenih uknjižbi.

40. Nalaže se I- i II-tuženicima da I- i II-tužiteljima solidarno naknade troškove ovoga parničnog postupka u iznosu od 40.775,00 kn (četrdesettisućaisedamstotinaisedamdesetipet kuna) zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, tekućom od dana presuđenja, pa do isplate, prema prosječnoj kamatnoj stopi HNB na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, uvećanoj za 3 postotna poena, u roku od 15 dana, pod prijetnjom

Obrazloženje

Tužitelji u tužbi navode da je u ostavinskom postupku iza pok. Mateja Starčevića iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9 doneseno Rješenje o naknadno pronađenoj imovini poslovni broj O-393/00-10 od 21. prosinca 2007. godine. U ostavinsku imovinu ušle su nekretnine upisane u kat. plan br. 362 i 363 k.o. Donje Pazarište. U navedenom postupku nasljednicom pok. ostavitelja nezakonito, a bez svog znanja, proglašena je isključivo Kata Starčević. Prijedlog za rješavanje naknadno pronađene imovine je umjesto Kate Starčević potpisala najvjerojatnije II-tužena Manda Starčević. U navedenom ostavinskom postupku tužitelji nisu sudjelovali, nisu dali nasljedničke izjave, niti im je dostavljeno Rješenje o naknadno pronađenoj imovini. Tuženima je bilo poznato da se u trenutku odašiljanja tog Rješenja I- tužitelj nije nalazio u Republici Hrvatskoj, a za njega je bila navedena i kriva adresa – Gospić, Budačka 60, gdje isti nije nikad prebivao. Umjesto Kate Starčević, Rješenje o naknadno pronađenoj imovini je primio Karlo Starčević, potpisao dostavnicu i odmah naveo da se odriče prava na žalbu. Također, tužiteljima nije dostavljeno niti Rješenje zk. odjela poslovni broj Zk-29/2008 od 13. veljače 2008. godine. Za sve navedeno tužitelji su saznali neposredno prije pokretanja ovog postupka. Tuženi i tužitelji su skrbili o Kati Starčević kod kuće, na način da su zajednički od kolovoza 2008. pa do prosinca 2011. angažirali i plaćali jednu ženu koja je brinula o Kati Starčević, a potom su je smjestili u starački dom u Gospiću. Zajednički su naizmjenično plaćali dom, premda je bez znanja tužitelja Ugovor za smještaj potpisao Karlo Starčević i izjavio da će u cijelosti snositi sam troškove smještaja.

Nakon provedenog postupka naknadno pronađene imovine, Kata Starčević je raspolagala pravom vlasništva nad predmetnim nekretninama u korist Mande Starčević, supruge Karla Starčevića (brata I- i II- tužitelja), a što su I- i II- tužitelji saznali neposredno prije pokretanja ovog postupka.

Tužitelji smatraju da je Kata Starčević bila prisiljena na potpisivanje Ugovora, tako što su svjedoci čuli par dana prije potpisivanja Ugovora galamu iz kuće Kate Starčević. Par dana iza toga je došao javni bilježnik kući Kate Starčević na potpis Ugovora. Kata Starčević nije bila svjesna što potpisuje već su je na potpisivanje nagovorili Manda i Karlo Starčević. Tužitelji smatraju da Kata Starčević nije niti potpisala taj ugovor.

Budući se u ostavinskom postupku raspravljalo o nekretninama znatnije vrijednosti, to je po Zakonu o nasljeđivanju trebalo ponovo provoditi ostavinsku raspravu i pozivati sve nasljednike na ročište i uzimati od njih nasljedničke izjave, što u konkretnoj situaciji nije slučaj. Osim toga, dostava Rješenja o naknadno pronađenoj imovini nije bila uredna, isto nije moglo steći svojstvo pravomoćnosti, pa nije bilo moguće navedeno Rješenje provesti u zemljišne knjige.

Kata Starčević je starije životne dobi, bolesna, i bila je zabludi glede daljnjeg raspolaganja imovinom (zaključivanja Ugovora o darovanju) pa tužitelji drže da tužena nije znala što potpisuje.

Zbog svega navedenog, tužitelji traže da sud donese presudu kojom će utvrditi da su nevaljane, neistinite uknjižbe prava vlasništva, a koje uknjižbe su dopuštene rješenjima Općinskog suda u Gospiću poslovni broj Zp-281/2011 i Zp-29/2008.

Tužitelji su konačno specificirali tužbeni zahtjev podneskom od 10. prosinca 2013. godine.

Tužena Manda Starčević u svom odgovoru na tužbu osporila je navode tužbe. U odnosu na darovni ugovor, ističe da je njegovala svog svekra Mateja Starčevića, njegovu suprugu Katu Starčević te da je iz tog razloga došlo do zaključenja ugovora o darovanju.

U dokaznom postupku sud je izvršio uvid u spis Zp-281/201, u spis O-393/00 (najprije 96/00 pa 393/00) i Pol-99/00, Ugovor o međusobnim pravima i obvezama od 17.01.2012. sa preslikom izjava i uplatnica, Ugovor o darovanju nekretnina od 04.10.2011., izvadak iz zemljišne knjige, izvod iz posjedovnog lista 351, 363 i 783 k.o. Donje Pazarište, kopiju katastarskog plana; saslušao je svjedoke Mariju Starčević, Mirjanu Starčević, Nevenku Jurčić, Zorku Starčević, Danicu Antunović; proveo dokaz saslušanjem stranaka te sproveo dokaz grafološkim vještačenjem, a na okolnost potpisa na dostavnici u spisu O-393/00.

Uvidom u spis O-96/00 Općinskog suda u Gospiću, utvrđeno je da je pod tim brojem vođen ostavinski postupak iza pok. Mateja Starčevića iz G. Pazarišta, rođenog 23.04.1926. a umrlog 22.02.2000. godine. Rješenje o nasljeđivanju donijeto je 12.06.2000. pod poslovnim brojem O-96/00-5. U sastav ostavinske imovine ušle su nekretnine upisane u kat. posjedovni list 322 k.o. Donje Pazarište. Njegovom nasljednicom proglašena je supruga Kata Starčević, u cijelosti. U spisu prileže potpisane i ovjerene Izjave Kćerke Mare Jurić, sina Nikole Starčevića i sina Karla Starčevića, kojim svoje nasljedstvo ustupaju svojoj majci Kati Starčević. U spisu prileži i Rješenje o naknadno pronađenoj imovini poslovni broj O-393/00-9 od 08.11.2000., a kojom prilikom je raspravljena naknadno pronađena imovina (samo pokretnine). Oba Rješenja su uredno dostavljena svim zakonskim nasljednicima. Na nasljedstvo su bili pozvani i kćerka Mara Jurić te sinovi Nikola Starčević i Karlo Starčević. Dana 24.10.2000. zaprimljen je i prijedlog za donošenjem dopunskog rješenja u odnosu na pokretnine – pištolj. Prijedlog je potpisan po nasljedniku Nikoli Starčeviću. Dana 27.10.2000. Nikola Starčević, sin pok. ostavitelja, je dao svoju nasljedničku izjavu, a vezano za raspored naknadno pronađene imovine te je svoj dio ustupio svojoj majci Kati Starčević u cijelosti. Dana 08.11.2000. Karlo Starčević je također svoj dio nasljedstva ustupio majci Kati Starčević kao i kćerka Mara Jurić. Kata Starčević prihvatila se nasljedstva kako joj to pripada temeljem zakona.

Dana 07.09.2007. ponovo je zaprimljen prijedlog za raspored naknadno  pronađene imovine, potpisan po Kati Starčević. Tim prijedlogom traži se raspored naknadno pronađene imovine u odnosu na nekretnine upisane u kat. pl. br. 363 i 362 k.o. Gornje Pazarište, kao i novčanog iznosa na štednoj knjižici.

Dana 21.12.2007. sud je donio Rješenje o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine te temeljem ranijih rješenja o nasljeđivanju, a bez da je ponovo pozvao nasljednike Nikolu Starčevića, Karla Starčevića i Maru Jurić, naknadno pronađenu imovinu uručio Kati Starčević u cijelosti, i to Rješenjem poslovni broj O-393/00-10. Navedeno Rješenje poslano je na adresu tužitelja Nikole Starčevića – Gospić, Budačka 60. Uvidom u dostavnicu utvrđeno je da je parafom potvrđen primitak, da je nejasno naznačen datum primitka. Dostava Rješenja o nasljeđivanju za nasljednicu Maru Jurić na adresu Zagreb, Laginjina 11, vraćena je s naznakom “nepoznat” te je potom dostava izvršena putem oglasne ploče suda 07.01.2008. Na Rješenju prileži klauzula pravomoćnosti s datumom 04.02.2008.. Isto rješenje dostavljeno je na provedbu u Zk-odjel Općinskog suda u Gospiću te je isto provedeno Rješenjem Zp-29/2008 od 13.02.2008.. Rješenje je dostavljeno Kati Starčević. U spisu prileži preslika dostavnice potpisane po Kati Starčević.

Uvidom u spis Zp-281/2011 Općinskog suda u Gospiću, utvrđeno je da je pod tim poslovnim brojem proveden Ugovor o darovanju nekretnina sklopljen između Kate Starčević iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9 kao darodavatelja i Mande Starčević iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9, kao daroprimatelja nekretnina upisanih u k.o. Donje Pazarište. Uz Ugovor, dostavljen je i izvadak iz zemljišne knjige, izvod iz posjedovnog lista. Potpis Kate Starčević ovjeren je po Javnom bilježniku Mili Fajdiću iz Gospića pod brojem Ov-8264/2011 od 05.10.2011. godine.

Rješenjem poslovni broj Zp-281/2011 od 24.11.2011. dozvoljen je polog isprava  u svrhu stjecanja prava vlasništva na nekretninama upisanim u kat. pl. 362 i 363 k.o. Donje Pazarište. Navedeno Rješenje dostavljeno je Mandi Starčević i Kati Starčević. Iste su zaprimile o provedbi Ugovora 05.12.2011. godine.

Svjedok Marija Starčević u svom je iskazu navela da ne zna ništa vezano za sklapanje darovnog ugovora između Mande Starčević i Kate Starčević.

Svjedok Mirjana Starčević u svom iskazu je navela da je viđala Mandu Starčević da donosi hranu Kati Starčević, da su i Karlo i Nikola Starčević se dogovarali oko brige za pok. Katu Starčević. Ona je čuvala pok. Katu Starčević u periodu od 2009. do 2012. i za uslugu čuvanja plaćali su joj Nikola Starčević i Karlo Starčević. Nema nikakvih saznanja oko sklapanja darovnog ugovora.

Svjedok Nevenka Jurčić u svom je iskazu navela da joj nije poznato tko je naslijedio pok. Mateja Starčevića. Sjeća se jedne prigode da joj je Marija Starčević rekla da Kata Starčević živi u zlu i u svađi. Marija Starčević joj je pričala da su u svađi bili Karlo Starčević i njegova supruga Manda te da su Karlo i Manda prisiljavali Katu da mora nešto potpisati te da je sutra došao jedan gospodin s torbom i da je Kata potpisala i “sve stavila na mamu”. Marija Starčević joj je tom prilikom ispričala da je nakon toga Kata Starčević pala i završila u bolnici. Nakon što je to Marija ispričala, susjeda Zorka je rekla da je i ona to sve čula kad je išla iz gljiva, jer je prolazila pored kuće, ali se sklonila iza nekog zidića da je ne vide. Njoj je bilo nevjerojatno da netko nešto prepiše na snahu, a ima svoje troje djece.

Nevenka Jurčić je iskazala da joj je poznato da pok. Matej Starčević i Karlo Starčević nisu bili u dobrim odnosima otkako je Karlo počeo graditi pivovaru. To joj je poznato jer je pok. Matej za života dolazio kod nje u trgovinu i žalio se na sina Karla. Poznato joj je da je Nikola Starčević bio na radu u Njemačkoj, da živi u Budačkoj ulici 62. Poznat joj je točan kućni broj, jer kad tu prolazi svrati na kavu. Misli da je to i Karlo Starčević znao.

Svjedok Nevenka Jurčić je u svom iskazu prepričavala ono što je čula od Marije Starčević. Nema neposrednih saznanja o činjenicama o kojima je iskazivala. Slijedom navedenog, sud nije cijenio bitnim njen iskaz tijekom ovog postupka. Isto tako, sud je iskaz svjedoka Nevenke Jurčić ocijenio kao nevjerodostojan jer je u svom iskazu prepričavala iskaze drugih ljudi. Jedina neposredna saznanja su ona o odnosima Karla Starčevića i oca Mateja Starčevića, ali te činjenice nisu relevantne za rješenje ovog spora.

Svjedok Danica Antunović je u svom iskazu navela da nema saznanja o predmetu postupka.

Tužitelj Nikola Starčević je u svom iskazu naveo da je sudjelovao u ostavinskoj raspravi iza pok. oca Mateja Starčevića. Isto tako je potvrdio da mu nije poznato ništa vezano za prijedlog za raspravljanje naknadno pronađene imovine u ostavinskom predmetu O-393/00.

Nije mu niti majka ništa spominjala. Izrijekom tvrdi da nije potpisao primitak rješenja o naknadno pronađenoj imovini. Poriče da bi ikada bi prijavljen na adresi Gospić, Budačka 60. Tvrdi da je bio prijavljen na adresi Gospić, Budačka 62. Vezano za nekretnine koje su raspravljane Rješenjem od 21.12.2007. kao naknadno pronađena imovina naveo je da je postojao dogovor, a za koji dogovor je znao i Karlo Starčević, da će to sve pripasti njegovom sinu Niku. Za Rješenje od 21.12.2007. je doznao slučajno, kad su došli u zk-odjel rekli su mu da kuća više nije na njegovoj majci, da je Karlo sve to prenio na svoju ženu. Tada su mu pokazali i Rješenje o nasljeđivanju i Ugovor o darovanju. To je bilo početkom listopada 2011. godine. Smatra da je trebao biti obaviješten o postupku raspravljanja naknadno pronađene imovine. U odnosu na potpis Kate Starčević (list 16 spisa) iskazao je da to nije potpis njegove majke. Isto tako je naveo da njegova majka nije potpisala niti dostavnicu, a niti napomenu da se odriče prava na žalbu.

Rješenje o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine nije nikad primio. Pune četiri godine nije znao da je provedena rasprava za naknadno pronađenu imovinu i da je sačinjen ugovor o darovanju. Ponudio je bratu Karlu Starčeviću da se spor riješi unutar obitelji. U svom iskazu je potvrdio da su on i Karlo Starčević plaćali Mirjanu Starčević koja se brinula o njihovoj majci.

Tužiteljica Mara Jurić u svom iskazu je navela da na adresi Zagreb, Laginjina 1, jest živjela od 90-ih do 2003. kada se odselila na adresu Lopatinečka 19. Oba njena brata znali su za njenu adresu. Za rješenje o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine doznala je od brata Nikole. Tako je doznala i za Ugovor o darovanju. II-tužiteljica je u svom iskazu također osporila da bi potpisi na dostavnicama bili potpisi pok. Kate Starčević.

I-tuženik Karlo Starčević u svom je iskazu naveo da je inicirao postupak raspravljanja naknadno pronađene imovine iz razloga jer mu je trebala građevinska dozvola  za kč.br. 360 k.o. Pazarišta. Njegova majka je podnijela prijedlog za raspravljanje naknadno pronađene imovine, a nakon dogovora s njim. O svemu je kontaktirao s bratom Nikolom. U odnosu na primitak Rješenja o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine (list 26 spisa) iskazao je da je dostavnicu najvjerojatnije potpisao netko iz njegove firme. Kata Starčević je htjela sve prepisati na njega, ali on na to nije pristao. Nije potpisao primitak Rješenja o nasljeđivanju na adresi Budačka 60. Primitak rješenja o nasljeđivanju za majku Katu Starčević moguće je da je i on potpisao.

I-tuženik je izrijekom naveo da II-tužitelj Nikola Starčević nije potpisao dostavnicu u svoje ime.

Iskazima stranaka sud je poklonio vjeru.

Uvidom u Nalaz i mišljenje vještaka grafološke struke utvrđeno je da potpis na dostavnici Općinskog suda u Gospiću za Rješenje o nasljeđivanju od 21.12.2007. O-393/00, naslovljenoj na Nikolu Starčevića, nije potpisao niti Nikola Starčević niti Karlo Starčević a niti Kata Starčević. Sud je prihvatio Nalaz i mišljenje vještaka jer je isti ocijenjen kao objektivan, stručan i sačinjen u skladu s pravilima struke. Sud nije zahtijevao od vještaka da sačini dopunski Nalaz, kako je to predlagao punomoćnik tužitelja, a niti da se dodatno očituje o primjedbama punomoćnika tuženika, iz razloga što je i sam I-tuženik Karlo Starčević u svom iskazu naveo da je dostavnicu za Nikolu Starčevića potpisao netko od njegovih zaposlenika. Dakle, nesporno je da ju nije potpisao I-tužitelj Nikola Starčević, a potpuno irelevantno tko ju je potpisao u datim okolnostima. Evidentno ju nije potpisao nitko od članova njegove obitelji.

Iz provedenih dokaza utvrđeno je:

 • da se Kata Starčević iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9, upisala kao suvlasnica nekretnina upisanih u kat. pl. br. 362, 363 k.o. Gornje Pazarište temeljem Rješenja poslovni broj O-393/00-10 kojim je raspoređena naknadno pronađena imovina iza njenog pok. supruga Mateja Starčevića iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9
 • da je prije donošenja Rješenja o naknadno pronađenoj imovini O-393/00-10 od 21.12.2007. donijeto Rješenje o nasljeđivanju poslovni broj O-96/00-5 od 12.06.2000. i Rješenje o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine poslovni broj O-393/00-9 od 08.11.2000.. U oba Rješenja, kao jedina zakonska nasljednica, proglašena je Kata Starčević
 • da je dana 07.09.2007. zaprimljen Prijedlog za raspored naknadno pronađene imovine iza pok. Mateja Starčevića potpisan po Kati Starčević, a kao naknadno pronađena imovina navode se nekretnine upisane u kat.pl. br. 363 i 362 k.o. Gornje Pazarište, a kojih je pok. ostavitelj bio suvlasnik u ¾ dijela
 • da je o Prijedlogu za raspored naknadno pronađene imovine iza pok. Starčević Mateja odlučeno bez održavanja ročišta i bez pozivanja i obavještavanja tužitelja kao nasljednika iza pok. Mateja Starčevića, i to na način da je cjelokupna naknadno pronađena imovina uručena Kati Starčević
 • da je pod poslovnim brojem Zp-29/2008 dozvoljen polog isprava u svrhu stjecanja uknjižbe prava vlasništva na nekretninama Starčević Mateja iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9, koje se sastoje u ¾ dijela nekretnina u k.o. Gornje Pazarište, i to temeljem pravomoćnog Rješenja o naknadno pronađenoj imovini Općinskog suda u Gospiću poslovni broj O-393/00-10 od 21.12.2007. godine
 • da je tim pravomoćnim Rješenjem o nasljeđivanju O-393/00-10 od 21.12.2007. utvrđeno da u sastav ostavinske imovine kao naknadno pronađena imovina iza pok. Mateja Starčevića ulazi imovina u k.o. Gornje Pazarište kojih je pok. ostavitelj bio suvlasnik u ¾ dijela te je ista imovina raspoređena Starčević Kati, supruzi pok. ostavitelja, u cijelosti
 • da je Rješenje o naknadno pronađenoj imovini O-393/00-10 od 21.12.2007. dostavljeno nasljednicima Nikoli Starčeviću na adresu Budačka 60, Gospić; Mariji Jurić, Zagreb, Laginjina 11 (dostavljeno putem oglasne ploče) te Kati Starčević, Španjuša 9 i Karlu Starčeviću, Španjuša 9
 • da Nikola Starčević nije potpisao dostavnicu već je to učinio netko od zaposlenika Karla Starčevića
 • da nasljednici Mari Jurić Rješenje o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine O-393/00-10 od 21.12.2007. nije dostavljeno na adresu Jasenovac, Višnjica, Višnjica 4, a koja adresa prileži na nasljedničkoj izjavi koju je ona dostavila za potrebe prethodnog ostavinskog postupka, a kojim su kao naknadno pronađena imovina raspravljene pokretnine
 • da je Kata Starčević, nasljednica pok. Mateja Starčevića, majka tužitelja Nikole Starčevića i Mare Jurić i I-tuženika Karla Starčevića; a svekrva II-tužene Mande Starčević
 • da je Kata Starčević preminula 10.02.2015., a kao njeni zakonski nasljednici proglašeni su I-tužitelj Nikola Starčević i I-tuženik Karlo Starčević, sinovi
 • da u spisu prileži uredno potpisana klauzula pravomoćnosti te je navedeno Rješenje po službenoj dužnosti dostavljeno u zk. odjel Općinskog suda u Gospiću, nadležnoj poreznoj upravi i Uredu za katastar
 • da je tužitelj Nikola Starčević za to Rješenje saznao početkom listopada 2011. godine, a tužiteljica Mara Jurić da je saznala 2013. godine
 • da se tužena Manda Starčević upisala kao vlasnica predmetnih nekretnina temeljem Ugovora o darovanju od 04.10.2011. kojim Ugovorom je Kata Starčević darovala predmetne nekretnine Mandi Starčević
 • da je uknjižba prava vlasništva temeljem Ugovora zatražena 25.10.2011. godine pod poslovnim brojem Zp-281/2011
 • da je pod poslovnim brojem Zp-281/2011 od 25.10.2011. dozvoljen polog isprava u svrhu stjecanja prava vlasništva na nekretninama upisanim u pl. br. 362 i 363

k.o. Donje Pazarište na imenu i vlasništvu Kate Starčević, Donje Pazarište, Španjuša 9, i to za korist Starčević Mande, Donje Pazarište, Španjuša 9, a na temelju Ugovora o darovanju na nekretninama od 04.10.2011. ovjerenom po Javnom bilježniku Mili Fajdiću iz Gospića, Kaniška 9 dana 05.11.2011. pod brojem Ov-8264/11, Uvjerenja Područnog Ureda za katastar Gospić, klasa: 935-08/11-02/158, Ur.br.:541-15-1/2-11-2 od 19.10.2011., Izvoda iz posjedovnog lista 351, 63 i 783 za k.o. Donje Pazarište od 19.10.2011. godine. Rješenje je dostavljeno Starčević Mandi i Starčević Kati dana 05.12.2011. godine. Na dostavnicama prileži potpis primatelja.

 • da nije sporno da tužitelj Nikola Starčević nije zaprimio Rješenje o naknadno pronađenoj imovini od 21.12.2007. već je netko drugi stavio paraf kojim potvrđuje primitak tog Rješenja (to proizlazi iz iskaza tuženika Karla Starčevića kao i iz Nalaza vještaka grafološke struke)
 • nije sporno da tužiteljica Mara Jurić nije osobno zaprimila Rješenje o naknadno pronađenoj imovini poslovni broj O-393/00-10
 • da je tužba u ovom predmetu podnijeta 06.12.2013.

Tužitelji u ovom postupku traže da se utvrdi da su uknjižbama prava vlasništva na tuženu Katu Starčević, a potom Mandu Starčević, na nekretninama upisanim u zk.ul. 362 i 363 k.o. Donje Pazarište povrijeđena njihova prava vlasništva te da se naloži upis brisanja prava vlasništva tuženih te uspostava ranijeg zk-stanja.

Temeljem čl. 129. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, u daljnjem

tekstu: ZZK) nositelj knjižnog prava koje je povrijeđeno uknjižbom u korist neke osobe ovlašten je radi zaštite tog svog prava zahtijevati brisanje svake uknjižbe koja ga vrijeđa i uspostavu prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja (brisovna tužba) sve dok ne nastupe činjenice na temelju kojih bi mu povrijeđeno knjižno pravo i tako trebalo prestati, ako zakonom nije drukčije određeno. Temeljem čl. 129. st. 2. istog Zakona, brisovnoj tužbi ne može se udovoljiti protiv osobe koja je postupajući s povjerenjem u istinitost zemljišnih knjiga, a u dobroj vjeri, uknjižila svoje pravo izvodeći ga iz uknjiženog, ali neistinitog (nevaljalog) pravnog prednika.

Tužitelji tvrde da je njihovo knjižno pravo, kao zakonskih nasljednika pok. Mateja Starčevića, povrijeđeno uknjižbom u korist Kate Starčević, i to temeljem Rješenja o nasljeđivanju poslovni broj O-393/00 od 21.12.2007. godine, a kojim Rješenjem je raspravljena naknadno pronađena imovina iza pok. Mateja Starčevića. Tvrde da im je bilo onemogućeno sudjelovanje u postupku donošenja odluke o naknadno pronađenoj imovini iza njihovog pok. oca Mateja Starčevića.

O osnovanosti navoda tužitelja, a obzirom na vrijeme otvaranja nasljedstva, a što je u ovom slučaju 22.02.2000., sukladno čl. 253. st. 1. Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15 – dalje ZN), valjalo je primijeniti odredbe Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine 52/71 i 48/78 – dalje u tekstu ZN/78).

Iako je odredbom čl. 232. st. 1. ZN/78 propisano da ako se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju pronađe imovina za koju se u vrijeme donošenja rješenja nije znalo da pripada ostavini, sud neće ponovno raspravljati ostavinu, već će ovu imovnu novim rješenjem rasporediti na temelju prije donesenog rješenja o nasljeđivanju, sudska praksa zauzela je stajalište da se pri donošenju rješenja o naknadno pronađenoj imovini treba ispitati prava volja nasljednika, pogotovo ako je vrijednost naknadno pronađene imovine veća. Cijeneći sastav ostavinske imovine obuhvaćene Rješenjem o nasljeđivanju poslovni broj O-393/00-10 od

21.12.2007., sud je utvrdio da je neosnovano ista ostavinska imovina raspoređena bez pozivanja svih osoba pozvanih na nasljedstvo. U konkretnom slučaju, bez pozivanja Nikole Starčevića, Karla Starčevića i Mare Jurić. Tužitelji tvrde da njih zbog navedenog ne obvezuje pravomoćnost tog Rješenja.

U konkretnom slučaju, nije sporna niti činjenica da nasljednici Nikola Starčević i Mara Jurić nisu bili pozvani na ročište na kojem se raspravljalo o naknadno pronađenoj imovini iza njihovog pok. oca, kao niti činjenica da nasljednicima Nikoli Starčeviću i Mari Jurić nije niti uručeno Rješenje o nasljeđivanju poslovni broj O-393/00-10 od 21.12.2007.. Dostava navedenog Rješenja obavljena je na adrese na kojima isti nisu zatečeni. Nikoli Starčeviću dostava je izvršena na adresi Budačka 60, Gospić, iako je isti imao adresu Gospić, Budačka 62. Nije sporno da isti nije ni potpisao dostavnicu, već je dostavnicu potpisala neka druga osoba koja za to nije bila ovlaštena. Isto tako, dostava nasljednici Mari Jurić vršena je na njenu prijašnju adresu Zagreb, Laginjina 11 – iako je ista prije toga u spis dostavila Izjavu sa adresom Jasenovac, Višnjica, Višnjica 4.

Tužitelji ovom tužbom osporavaju provedbu pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine Općinskog suda u Gospiću poslovni broj O- 393/00-10 od 21.12.2007. godine iza pok. Mateja Starčevića. Tim Rješenjem kao jedina nasljednica proglašena je njegova supruga Kata Starčević, a provedba istog je određena Rješenjem Zk-odjela Gospić broj Zp-29/2008. Rješenje o provedbi dostavljeno je Poreznoj upravi Gospić, Područnom Uredu za katastar Gospić te Kati Starčević kao osobi koja je stekla pravo vlasništva na nekretninama. Ista je primitak Rješenja potvrdila potpisom na dostavnici dana 12.02.2008. godine.

Temeljem čl. 234. ZN/78, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili zapisu veže stranke koje su učestvovale u postupku ostavinske rasprave ukoliko im nije priznato pravo da svoj zahtjev ostvaruju u parnici.

Cijeneći nespornu činjenicu da tužitelju Nikoli Starčeviću i tužiteljici Mari Jurić nije bilo omogućeno da sudjeluju u ostavinskom postupku povodom Prijedloga za raspored naknadno pronađene imovine iza njihovog oca, pok. Mateja Starčevića, sud je utvrdio da isti nisu vezani činjenicom da je Rješenje poslovni broj O-393/00-10 od 21.12.2007. postalo pravomoćno.

Slijedom navedenog, sud je utvrdio da su knjižna prava tužitelja Mare Jurić i Nikole Starčevića, kao zakonskih nasljednika pok. Mateja Starčevića, povrijeđena uknjižbom u korist Kate Starčević, a temeljem Rješenja o nasljeđivanju poslovni broj O-393/00-10 od 21.12.2007. godine. To iz razloga što im kao nasljednicima nije bilo omogućeno da se očituju o Prijedlogu za raspored naknadno pronađene imovine, što nisu sudjelovali u postupku donošenja istog Rješenja te ih iz tog razloga i ne obvezuje pravomoćnost istog.

Slijedom navedenog, sud je taj dio tužbenog zahtjeva usvojio jer je utvrdio da isprava temeljem koje se uknjižila Kata Starčević nije imala svojstvo pravomoćnosti, a što je nužno sukladno odredbama Zakona o zemljišnim knjigama.

Tužitelji ovom tužbom osporavaju i provedbu Ugovora o darovanju nekretnina sklopljenog između Kate Starčević iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9 kao darodavatelja i Mande Starčević iz Donjeg Pazarišta, Španjuša 9, kao daroprimatelja nekretnina upisanih u k.o. Donje Pazarište. Ugovor o darovanju nekretnina sačinjen je u pisanom obliku, potpis darovatelja ovjeren je po javnom bilježniku, sadržava točnu oznaku zemljišta glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onog čije se pravo prenosi na drugu osobu da pristaje na uknjižbu. Budući za nekretnine na području k.o. Gornjeg i Donjeg Pazarišta ne postoje zemljišne knjige, uz prijedlog za polaganje isprave dostavljeni su prilozi iz čl. 139. st. 1. i 2. ZZK. Ugovor je proveden Rješenjem suda Zp-281/2011 od 24.11.2011., a koje Rješenje je dostavljeno Starčević Mandi i Starčević Kati 05.12.2011. godine.

U korist tužene Mande Starčević provedena je uknjižba darovnog ugovora, kojim ugovorom joj je Kata Starčević darovala nekretnine. Navedene nekretnine Kata Starčević stekla je nasljeđivanjem iza pok. Mateja Starčevića Rješenjem o nasljeđivanju poslovni broj O-393/00-10 od 21.12.2007. godine. Budući je utvrđeno da to Rješenje nije steklo pravomoćnost u odnosu na tužitelje, sud je utvrdio da je i uknjižbom tog darovnog ugovora povrijeđeno knjižno pravo tužitelja jer je istim darovnim ugovorom tužena darovala nekretnine kojih u tom trenutku nije bila vlasnica.

Temeljem čl. 108. ZZK, zemljišnoknjižni sud će, nakon što je pregledao prijedlog za upis i priloge, dopustiti upis ako iz zemljišne knjige nije vidljivo da bi glede predmeta upisa postojala zapreka tom upisu i nema osnove za sumnju u to jesu li osobe protiv kojih se zahtijeva upis sposobne raspolagati predmetom na koji se upis odnosi niti u to je li osoba koja je prijedlog podnijela na to ovlaštena, utemeljenost prijedloga proizlazi iz sadržaja podnesenih isprava i isprave imaju potrebni oblik. Kad zemljišnoknjižni upis određuje drugi sud ili drugo nadležno tijelo, a ne zemljišnoknjižni sud, zemljišnoknjižni sud će se ograničiti na ispitivanje je li upis odredilo za to nadležno tijelo te je li upis provediv obzirom na stanje zemljišne knjige, a glede ostalih pretpostavki odlučuje onaj sud ili drugo tijelo koje upis dopušta.

Tužitelji su tijekom postupka dokazali da je uknjižba prava vlasništva provedena Rješenjem pod poslovnim brojem Zp-281/2011 od 25.10.2011., a kojim je dozvoljen polog isprava u svrhu stjecanja prava vlasništva na nekretninama upisanim u kat. pl. br. 362 i 363

k.o. Donje Pazarište na imenu i vlasništvu Kate Starčević, Donje Pazarište, Španjuša 9, i to za korist Starčević Mande, Donje Pazarište, Španjuša 9, a na temelju Ugovora o darovanju na nekretninama od 04.10.2011. ovjerenom po Javnom bilježniku Mili Fajdiću iz Gospića, Kaniška 9 dana 05.11.2011. pod brojem Ov-8264/11, Uvjerenja Područnog Ureda za katastar Gospić, klasa: 935-08/11-02/158, Ur.br.:541-15-1/2-11-2 od 19.10.2011., Izvoda iz posjedovnog lista 351, 63 i 783 za k.o. Donje Pazarište od 19.10.2011. godine – bila nevaljana u odnosu na ¾ dijela spornih nekretnina, kojih ¾ dijela je Kata Starčević naslijedila iza pok. Mateja Starčevića – te je u odnosu na tuženu Mandu Starčević usvojio tužbeni zahtjev. Tužbeni zahtjev je osnovan u odnosu na ¾ dijela darovanih nekretnina koje je Kata Starčević stekla nevaljanom uknjižbom. U odnosu na ¼ dijela darovanih nekretnina, provedba Ugovora je valjana.

O troškovima je odlučeno temeljem čl. 154. st. 1. ZPP-a, te je tuženicima naloženo da naknade troškove tužiteljima. Tužiteljima su kao potrebni priznati troškovi: trošak zastupanja po punomoćniku odvjetniku, i to prema troškovniku od 16.09.2020. (v.p.s. 110.000,00 kn) i za sastav tužbe u iznosu od 2.500,00 kn, sastav podneska od 10.12.2013. u iznosu od 2.500,00 kn, sastav podneska od 07.02.2014. u iznosu od 2.500,00 kn, pristup na ročište 10.03.2014. u iznosu od 2.500,00 kn, pristup na ročište 17.10.2014. u iznosu od 2.500,00 kn, pristup na ročište 14.11.2014. u iznosu od 2.500,00 kn, pristup na ročište 06.07.2016. u iznosu od 2.500,00 kn, pristup na ročište 21.09.2016. u iznosu od 2.500,00 kn, pristup na ročište 25.02.2020. u iznosu od 2.500,00 kn i pristup na ročište 16.09.2020. u iznosu od 2.500,00 kn, kao i PDV – a što ukupno iznosi 31.250,00 kn, a sve uvećano za 10% zbog zastupanja dviju stranaka konačno iznosi 34.375,00 kn. Tim troškovima dodan je i trošak pristojbe na tužbu u iznosu od 1.450,00 kn, pristojbe na presudu u iznosu od 1.450,00 kn kao i trošak vještačenja u iznosu od 3.500,00 kn, što sve skupa iznosi 40.775,00 kn.

Punomoćniku tužitelja nisu priznati troškovi sastava podnesaka od 26.03.2014., 31.03.2014., 16.09.2014., 02.03.2015., 17.06.2015., 15.07.2016., 13.09.2017. (svaki u iznosu

od po 2.500,00 kn), jer je ocijenjeno da isti podnesci nisu bili potrebni za vođenje ovog postupka. Isto tako, punomoćniku tužitelja nije priznat trošak pristupa na ročište za objavu i uručenje presude.

U Gospiću, 21. rujna 2020.

Sutkinja Tatjana Radaković Bašić

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude dopuštena je žalba Županijskom sudu. Žalba se podnosi pismeno putem ovoga suda u tri istovjetna primjerka, u roku od 15 dana, od dana dostave ili objave i uručenja ovjerenog prijepisa presude.

Ako stranka nije pristupila na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno je obaviještena o ročištu, smatrat će se da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje.

Stranci koja je bila uredno obaviještena o ročištu na kojem se presuda objavljuje, sud će presudu dostaviti prema odredbama Zakona o parničnom postupku o dostavi pismena (čl.

 1. st. 8., 9. i 11. Zakona o parničnom postupku).

TATJANA RADAKOVIĆ

Vrijeme potpisivanja: 21-09-2020

12:35:03

Broj zapisa: 17899-1ad66

Kontrolni broj: 070e7-ddd3d-3c487

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom: CN=TATJANA RADAKOVIĆ BAŠIĆ, L=GOSPIĆ, O=OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

 unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,

Općinski sud u Gospiću potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.